هیجان موج‌سواری بادبانی در مارماریس ترکیه

هیجان موج‌سواری بادبانی در مارماریس ترکیه

گروهی از ورزشکاران در سواحل مارماریس ترکیه با استفاده از فرصت موجود از وزش باد با سرعت 35 کیلومتر بر ساعت، تخته‌های موج‌سواری بادبانی خود را برروی آب انداختند ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هیجان موج‌سواری بادبانی در مارماریس ترکیه Fotoğraf: Sabri Kesen

گروهی از ورزشکاران در سواحل مارماریس ترکیه با استفاده از فرصت موجود از وزش باد با سرعت 35 کیلومتر بر ساعت، تخته‌های موج‌سواری بادبانی خود را برروی آب انداختند ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هیجان موج‌سواری بادبانی در مارماریس ترکیه Fotoğraf: Sabri Kesen

گروهی از ورزشکاران در سواحل مارماریس ترکیه با استفاده از فرصت موجود از وزش باد با سرعت 35 کیلومتر بر ساعت، تخته‌های موج‌سواری بادبانی خود را برروی آب انداختند ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هیجان موج‌سواری بادبانی در مارماریس ترکیه Fotoğraf: Sabri Kesen

گروهی از ورزشکاران در سواحل مارماریس ترکیه با استفاده از فرصت موجود از وزش باد با سرعت 35 کیلومتر بر ساعت، تخته‌های موج‌سواری بادبانی خود را برروی آب انداختند ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هیجان موج‌سواری بادبانی در مارماریس ترکیه Fotoğraf: Sabri Kesen

گروهی از ورزشکاران در سواحل مارماریس ترکیه با استفاده از فرصت موجود از وزش باد با سرعت 35 کیلومتر بر ساعت، تخته‌های موج‌سواری بادبانی خود را برروی آب انداختند ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هیجان موج‌سواری بادبانی در مارماریس ترکیه Fotoğraf: Sabri Kesen

گروهی از ورزشکاران در سواحل مارماریس ترکیه با استفاده از فرصت موجود از وزش باد با سرعت 35 کیلومتر بر ساعت، تخته‌های موج‌سواری بادبانی خود را برروی آب انداختند ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هیجان موج‌سواری بادبانی در مارماریس ترکیه Fotoğraf: Sabri Kesen

گروهی از ورزشکاران در سواحل مارماریس ترکیه با استفاده از فرصت موجود از وزش باد با سرعت 35 کیلومتر بر ساعت، تخته‌های موج‌سواری بادبانی خود را برروی آب انداختند ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هیجان موج‌سواری بادبانی در مارماریس ترکیه Fotoğraf: Sabri Kesen

گروهی از ورزشکاران در سواحل مارماریس ترکیه با استفاده از فرصت موجود از وزش باد با سرعت 35 کیلومتر بر ساعت، تخته‌های موج‌سواری بادبانی خود را برروی آب انداختند ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هیجان موج‌سواری بادبانی در مارماریس ترکیه Fotoğraf: Sabri Kesen

گروهی از ورزشکاران در سواحل مارماریس ترکیه با استفاده از فرصت موجود از وزش باد با سرعت 35 کیلومتر بر ساعت، تخته‌های موج‌سواری بادبانی خود را برروی آب انداختند ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها