هلال احمر ترکیه اولین دفتر منطقه‌ای خود در آفریقا را در سنگال دایر می‌کند

هلال احمر ترکیه اولین دفتر منطقه‌ای خود در آفریقا را در سنگال دایر می‌کند

کرم کینیک، رئیس سازمان هلال احمر ترکیه و معاون فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ به خبرنگار آناتولی گفت: با صلیب سرخ سنگال توافقنامه همکاری امضا کرده‌ایم. اولویت ما تقویت انجمن ملی در سنگال و افزایش ظرفیت خدمات رسانی است. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه اولین دفتر منطقه‌ای خود در آفریقا را در سنگال دایر می‌کند Fotoğraf: Alaattin Doğru

کرم کینیک، رئیس سازمان هلال احمر ترکیه و معاون فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ به خبرنگار آناتولی گفت: با صلیب سرخ سنگال توافقنامه همکاری امضا کرده‌ایم. اولویت ما تقویت انجمن ملی در سنگال و افزایش ظرفیت خدمات رسانی است. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه اولین دفتر منطقه‌ای خود در آفریقا را در سنگال دایر می‌کند
Fotoğraf: Alaattin Doğru

کرم کینیک، رئیس سازمان هلال احمر ترکیه و معاون فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ به خبرنگار آناتولی گفت: با صلیب سرخ سنگال توافقنامه همکاری امضا کرده‌ایم. اولویت ما تقویت انجمن ملی در سنگال و افزایش ظرفیت خدمات رسانی است. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه اولین دفتر منطقه‌ای خود در آفریقا را در سنگال دایر می‌کند
Fotoğraf: Alaattin Doğru

کرم کینیک، رئیس سازمان هلال احمر ترکیه و معاون فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ به خبرنگار آناتولی گفت: با صلیب سرخ سنگال توافقنامه همکاری امضا کرده‌ایم. اولویت ما تقویت انجمن ملی در سنگال و افزایش ظرفیت خدمات رسانی است. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه اولین دفتر منطقه‌ای خود در آفریقا را در سنگال دایر می‌کند
Fotoğraf: Alaattin Doğru

کرم کینیک، رئیس سازمان هلال احمر ترکیه و معاون فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ به خبرنگار آناتولی گفت: با صلیب سرخ سنگال توافقنامه همکاری امضا کرده‌ایم. اولویت ما تقویت انجمن ملی در سنگال و افزایش ظرفیت خدمات رسانی است. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه اولین دفتر منطقه‌ای خود در آفریقا را در سنگال دایر می‌کند
Fotoğraf: Alaattin Doğru

کرم کینیک، رئیس سازمان هلال احمر ترکیه و معاون فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ به خبرنگار آناتولی گفت: با صلیب سرخ سنگال توافقنامه همکاری امضا کرده‌ایم. اولویت ما تقویت انجمن ملی در سنگال و افزایش ظرفیت خدمات رسانی است. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه اولین دفتر منطقه‌ای خود در آفریقا را در سنگال دایر می‌کند
Fotoğraf: Alaattin Doğru

کرم کینیک، رئیس سازمان هلال احمر ترکیه و معاون فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ به خبرنگار آناتولی گفت: با صلیب سرخ سنگال توافقنامه همکاری امضا کرده‌ایم. اولویت ما تقویت انجمن ملی در سنگال و افزایش ظرفیت خدمات رسانی است. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه اولین دفتر منطقه‌ای خود در آفریقا را در سنگال دایر می‌کند
Fotoğraf: Alaattin Doğru

کرم کینیک، رئیس سازمان هلال احمر ترکیه و معاون فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ به خبرنگار آناتولی گفت: با صلیب سرخ سنگال توافقنامه همکاری امضا کرده‌ایم. اولویت ما تقویت انجمن ملی در سنگال و افزایش ظرفیت خدمات رسانی است. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه اولین دفتر منطقه‌ای خود در آفریقا را در سنگال دایر می‌کند
Fotoğraf: Alaattin Doğru

کرم کینیک، رئیس سازمان هلال احمر ترکیه و معاون فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ به خبرنگار آناتولی گفت: با صلیب سرخ سنگال توافقنامه همکاری امضا کرده‌ایم. اولویت ما تقویت انجمن ملی در سنگال و افزایش ظرفیت خدمات رسانی است. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه اولین دفتر منطقه‌ای خود در آفریقا را در سنگال دایر می‌کند
Fotoğraf: Alaattin Doğru

کرم کینیک، رئیس سازمان هلال احمر ترکیه و معاون فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ به خبرنگار آناتولی گفت: با صلیب سرخ سنگال توافقنامه همکاری امضا کرده‌ایم. اولویت ما تقویت انجمن ملی در سنگال و افزایش ظرفیت خدمات رسانی است. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها