انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور و با شرکت بیش از 2500 نامزد از جمله 417 زن طی دو روز گذشته برگزار شد. بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان این کشور با حضور در بیش از 5000 مرکز اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداخته اند. حدود 8.8 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. اقلیت‌ها به صورت جداگانه ثبت می‌شوند. آنها حدود 2 درصد از 8.8 میلیون شهروند ثبت‌نام کننده برای رای‌دادن را تشکیل می‌دهند. شصت و چهار درصد افراد ثبت‌نام شده مرد و بقیه زن بوده اند. بسیاری از زنان در مناطق مختلف این کشور حاضر به ثبت نام برای شرکت در انتخابات نیستند. ( Khalilur Rahman Salahshoor - خبرگزاری آناتولی )

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد Fotoğraf: Khalilur Rahman Salahshoor

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور و با شرکت بیش از 2500 نامزد از جمله 417 زن طی دو روز گذشته برگزار شد. بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان این کشور با حضور در بیش از 5000 مرکز اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداخته اند. حدود 8.8 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. اقلیت‌ها به صورت جداگانه ثبت می‌شوند. آنها حدود 2 درصد از 8.8 میلیون شهروند ثبت‌نام کننده برای رای‌دادن را تشکیل می‌دهند. شصت و چهار درصد افراد ثبت‌نام شده مرد و بقیه زن بوده اند. بسیاری از زنان در مناطق مختلف این کشور حاضر به ثبت نام برای شرکت در انتخابات نیستند. ( Khalilur Rahman Salahshoor - خبرگزاری آناتولی )

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد Fotoğraf: Khalilur Rahman Salahshoor

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور و با شرکت بیش از 2500 نامزد از جمله 417 زن طی دو روز گذشته برگزار شد. بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان این کشور با حضور در بیش از 5000 مرکز اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداخته اند. حدود 8.8 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. اقلیت‌ها به صورت جداگانه ثبت می‌شوند. آنها حدود 2 درصد از 8.8 میلیون شهروند ثبت‌نام کننده برای رای‌دادن را تشکیل می‌دهند. شصت و چهار درصد افراد ثبت‌نام شده مرد و بقیه زن بوده اند. بسیاری از زنان در مناطق مختلف این کشور حاضر به ثبت نام برای شرکت در انتخابات نیستند. ( Khalilur Rahman Salahshoor - خبرگزاری آناتولی )

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد Fotoğraf: Khalilur Rahman Salahshoor

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور و با شرکت بیش از 2500 نامزد از جمله 417 زن طی دو روز گذشته برگزار شد. بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان این کشور با حضور در بیش از 5000 مرکز اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداخته اند. حدود 8.8 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. اقلیت‌ها به صورت جداگانه ثبت می‌شوند. آنها حدود 2 درصد از 8.8 میلیون شهروند ثبت‌نام کننده برای رای‌دادن را تشکیل می‌دهند. شصت و چهار درصد افراد ثبت‌نام شده مرد و بقیه زن بوده اند. بسیاری از زنان در مناطق مختلف این کشور حاضر به ثبت نام برای شرکت در انتخابات نیستند. ( Khalilur Rahman Salahshoor - خبرگزاری آناتولی )

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد Fotoğraf: Khalilur Rahman Salahshoor

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور و با شرکت بیش از 2500 نامزد از جمله 417 زن طی دو روز گذشته برگزار شد. بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان این کشور با حضور در بیش از 5000 مرکز اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداخته اند. حدود 8.8 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. اقلیت‌ها به صورت جداگانه ثبت می‌شوند. آنها حدود 2 درصد از 8.8 میلیون شهروند ثبت‌نام کننده برای رای‌دادن را تشکیل می‌دهند. شصت و چهار درصد افراد ثبت‌نام شده مرد و بقیه زن بوده اند. بسیاری از زنان در مناطق مختلف این کشور حاضر به ثبت نام برای شرکت در انتخابات نیستند. ( Khalilur Rahman Salahshoor - خبرگزاری آناتولی )

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد Fotoğraf: Khalilur Rahman Salahshoor

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور و با شرکت بیش از 2500 نامزد از جمله 417 زن طی دو روز گذشته برگزار شد. بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان این کشور با حضور در بیش از 5000 مرکز اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداخته اند. حدود 8.8 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. اقلیت‌ها به صورت جداگانه ثبت می‌شوند. آنها حدود 2 درصد از 8.8 میلیون شهروند ثبت‌نام کننده برای رای‌دادن را تشکیل می‌دهند. شصت و چهار درصد افراد ثبت‌نام شده مرد و بقیه زن بوده اند. بسیاری از زنان در مناطق مختلف این کشور حاضر به ثبت نام برای شرکت در انتخابات نیستند. ( Khalilur Rahman Salahshoor - خبرگزاری آناتولی )

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد Fotoğraf: Khalilur Rahman Salahshoor

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور و با شرکت بیش از 2500 نامزد از جمله 417 زن طی دو روز گذشته برگزار شد. بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان این کشور با حضور در بیش از 5000 مرکز اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداخته اند. حدود 8.8 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. اقلیت‌ها به صورت جداگانه ثبت می‌شوند. آنها حدود 2 درصد از 8.8 میلیون شهروند ثبت‌نام کننده برای رای‌دادن را تشکیل می‌دهند. شصت و چهار درصد افراد ثبت‌نام شده مرد و بقیه زن بوده اند. بسیاری از زنان در مناطق مختلف این کشور حاضر به ثبت نام برای شرکت در انتخابات نیستند. ( Khalilur Rahman Salahshoor - خبرگزاری آناتولی )

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد Fotoğraf: Khalilur Rahman Salahshoor

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور و با شرکت بیش از 2500 نامزد از جمله 417 زن طی دو روز گذشته برگزار شد. بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان این کشور با حضور در بیش از 5000 مرکز اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداخته اند. حدود 8.8 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. اقلیت‌ها به صورت جداگانه ثبت می‌شوند. آنها حدود 2 درصد از 8.8 میلیون شهروند ثبت‌نام کننده برای رای‌دادن را تشکیل می‌دهند. شصت و چهار درصد افراد ثبت‌نام شده مرد و بقیه زن بوده اند. بسیاری از زنان در مناطق مختلف این کشور حاضر به ثبت نام برای شرکت در انتخابات نیستند. ( Khalilur Rahman Salahshoor - خبرگزاری آناتولی )

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد Fotoğraf: Khalilur Rahman Salahshoor

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور و با شرکت بیش از 2500 نامزد از جمله 417 زن طی دو روز گذشته برگزار شد. بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان این کشور با حضور در بیش از 5000 مرکز اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداخته اند. حدود 8.8 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. اقلیت‌ها به صورت جداگانه ثبت می‌شوند. آنها حدود 2 درصد از 8.8 میلیون شهروند ثبت‌نام کننده برای رای‌دادن را تشکیل می‌دهند. شصت و چهار درصد افراد ثبت‌نام شده مرد و بقیه زن بوده اند. بسیاری از زنان در مناطق مختلف این کشور حاضر به ثبت نام برای شرکت در انتخابات نیستند. ( Khalilur Rahman Salahshoor - خبرگزاری آناتولی )

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد Fotoğraf: Khalilur Rahman Salahshoor

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور و با شرکت بیش از 2500 نامزد از جمله 417 زن طی دو روز گذشته برگزار شد. بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان این کشور با حضور در بیش از 5000 مرکز اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداخته اند. حدود 8.8 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. اقلیت‌ها به صورت جداگانه ثبت می‌شوند. آنها حدود 2 درصد از 8.8 میلیون شهروند ثبت‌نام کننده برای رای‌دادن را تشکیل می‌دهند. شصت و چهار درصد افراد ثبت‌نام شده مرد و بقیه زن بوده اند. بسیاری از زنان در مناطق مختلف این کشور حاضر به ثبت نام برای شرکت در انتخابات نیستند. ( Khalilur Rahman Salahshoor - خبرگزاری آناتولی )

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد Fotoğraf: Khalilur Rahman Salahshoor

انتخابات مجلس افغانستان با وجود نگرانی‌های امنیتی عمیق و مشکلات فنی در 32 ولایت این کشور و با شرکت بیش از 2500 نامزد از جمله 417 زن طی دو روز گذشته برگزار شد. بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان این کشور با حضور در بیش از 5000 مرکز اخذ رای، آرای خود را به صندوق انداخته اند. حدود 8.8 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند. اقلیت‌ها به صورت جداگانه ثبت می‌شوند. آنها حدود 2 درصد از 8.8 میلیون شهروند ثبت‌نام کننده برای رای‌دادن را تشکیل می‌دهند. شصت و چهار درصد افراد ثبت‌نام شده مرد و بقیه زن بوده اند. بسیاری از زنان در مناطق مختلف این کشور حاضر به ثبت نام برای شرکت در انتخابات نیستند. ( Khalilur Rahman Salahshoor - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها