نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Muhammed Gencebay Gür - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

نورپردازی پل‌های استانبول به رنگ‌ پرچم افغانستان Fotoğraf: Mehmet Eser

پل‌‌های «سلطان محمد فاتح» و «سلطان سلیم» استانبول به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان به رنگ‌ پرچم این کشور نورپردازی شدند. ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها