نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

نمایش هیجان‌انگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان ماردین Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar

تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه در «جشنواره روز افتخار ماردین» بر فراز این شهر پرواز نمایشی اجرا کردند.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها