نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد

نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شرکت حدود 600 ناشر کتاب داخلی و خارجی در بغداد پایتخت عراق آغاز به کار کرد. ( Murtadha Al-Sudani - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد
Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شرکت حدود 600 ناشر کتاب داخلی و خارجی در بغداد پایتخت عراق آغاز به کار کرد. ( Murtadha Al-Sudani - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد
Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شرکت حدود 600 ناشر کتاب داخلی و خارجی در بغداد پایتخت عراق آغاز به کار کرد. ( Murtadha Al-Sudani - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد
Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شرکت حدود 600 ناشر کتاب داخلی و خارجی در بغداد پایتخت عراق آغاز به کار کرد. ( Murtadha Al-Sudani - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد
Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شرکت حدود 600 ناشر کتاب داخلی و خارجی در بغداد پایتخت عراق آغاز به کار کرد. ( Murtadha Al-Sudani - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد
Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شرکت حدود 600 ناشر کتاب داخلی و خارجی در بغداد پایتخت عراق آغاز به کار کرد. ( Murtadha Al-Sudani - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد
Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شرکت حدود 600 ناشر کتاب داخلی و خارجی در بغداد پایتخت عراق آغاز به کار کرد. ( Murtadha Al-Sudani - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد
Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شرکت حدود 600 ناشر کتاب داخلی و خارجی در بغداد پایتخت عراق آغاز به کار کرد. ( Murtadha Al-Sudani - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد
Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شرکت حدود 600 ناشر کتاب داخلی و خارجی در بغداد پایتخت عراق آغاز به کار کرد. ( Murtadha Al-Sudani - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد
Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شرکت حدود 600 ناشر کتاب داخلی و خارجی در بغداد پایتخت عراق آغاز به کار کرد. ( Murtadha Al-Sudani - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد
Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شرکت حدود 600 ناشر کتاب داخلی و خارجی در بغداد پایتخت عراق آغاز به کار کرد. ( Murtadha Al-Sudani - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد آغاز بکار کرد
Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شرکت حدود 600 ناشر کتاب داخلی و خارجی در بغداد پایتخت عراق آغاز به کار کرد. ( Murtadha Al-Sudani - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها