نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی در نیویورک

نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی در نیویورک

صدوشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی نیویورک آغاز شد. این، بزرگترین نمایشگاه اسباب‌بازی جهان به شمار می‌رود. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی در نیویورک
Fotoğraf: Atılgan Özdil

صدوشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی نیویورک آغاز شد. این، بزرگترین نمایشگاه اسباب‌بازی جهان به شمار می‌رود. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی در نیویورک
Fotoğraf: Atılgan Özdil

صدوشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی نیویورک آغاز شد. این، بزرگترین نمایشگاه اسباب‌بازی جهان به شمار می‌رود. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی در نیویورک
Fotoğraf: Atılgan Özdil

صدوشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی نیویورک آغاز شد. این، بزرگترین نمایشگاه اسباب‌بازی جهان به شمار می‌رود. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی در نیویورک
Fotoğraf: Atılgan Özdil

صدوشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی نیویورک آغاز شد. این، بزرگترین نمایشگاه اسباب‌بازی جهان به شمار می‌رود. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی در نیویورک
Fotoğraf: Atılgan Özdil

صدوشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی نیویورک آغاز شد. این، بزرگترین نمایشگاه اسباب‌بازی جهان به شمار می‌رود. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی در نیویورک
Fotoğraf: Atılgan Özdil

صدوشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی نیویورک آغاز شد. این، بزرگترین نمایشگاه اسباب‌بازی جهان به شمار می‌رود. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی در نیویورک
Fotoğraf: Atılgan Özdil

صدوشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی نیویورک آغاز شد. این، بزرگترین نمایشگاه اسباب‌بازی جهان به شمار می‌رود. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی در نیویورک
Fotoğraf: Atılgan Özdil

صدوشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی نیویورک آغاز شد. این، بزرگترین نمایشگاه اسباب‌بازی جهان به شمار می‌رود. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی در نیویورک
Fotoğraf: Atılgan Özdil

صدوشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی نیویورک آغاز شد. این، بزرگترین نمایشگاه اسباب‌بازی جهان به شمار می‌رود. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی در نیویورک
Fotoğraf: Atılgan Özdil

صدوشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اسباب‌بازی نیویورک آغاز شد. این، بزرگترین نمایشگاه اسباب‌بازی جهان به شمار می‌رود. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها