نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

نقش‌ونگار 500 ساله در موزه مولانای ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

آرامگاه و موزه مولانا جلال‌الدین رومی در قونیه ترکیه بازسازی و نقش‌ونگار 500 ساله آن بار دیگر نمایان شده است. این اثر هنری توسط بایزید دوم، پادشاه عثمانی ساخته شده است. بازسازی گنبد این موزه نیز در تاریخ 16 ژوئن سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ( Abdullah Doğan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها