میزبانی وان ترکیه از پرندگان

میزبانی وان ترکیه از پرندگان

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی وان ترکیه از پرندگان 
Fotoğraf: Özkan Bilgin

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی وان ترکیه از پرندگان 
Fotoğraf: Özkan Bilgin

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی وان ترکیه از پرندگان 
Fotoğraf: Özkan Bilgin

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی وان ترکیه از پرندگان 
Fotoğraf: Özkan Bilgin

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی وان ترکیه از پرندگان 
Fotoğraf: Özkan Bilgin

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی وان ترکیه از پرندگان 
Fotoğraf: Özkan Bilgin

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی وان ترکیه از پرندگان 
Fotoğraf: Özkan Bilgin

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی وان ترکیه از پرندگان 
Fotoğraf: Özkan Bilgin

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی وان ترکیه از پرندگان 
Fotoğraf: Özkan Bilgin

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی وان ترکیه از پرندگان 
Fotoğraf: Özkan Bilgin

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی وان ترکیه از پرندگان 
Fotoğraf: Özkan Bilgin

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

میزبانی وان ترکیه از پرندگان 
Fotoğraf: Özkan Bilgin

تالاب دریاچه وان که یک سوم از تالاب‌های ترکیه را شامل می شود، میزبان هزاران پرنده از انواع مختلف است. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها