موزه کلاه در استان قسطمونی ترکیه

موزه کلاه در استان قسطمونی ترکیه

بیش از 800 کلاه قدیمی که برخی از آنها منتسب به شخصیت‌های مشهور تاریخی است، در موزه کلاه استان قسطمونی ترکیه در معرض دید عموم گذاشته شده است. این موزه در سال 2008 درهای خود را به روی علاقه‌مندان به پوشاک قدیمی باز کرده و نمونه‌هایی از کلاه‌ها متعلق به دوره های مختلف از جمله دوره امپراتوری هون به خود اختصاص داده است. موزه مذکور نخستین و تنها موزه کلاه در ترکیه به شمار می رود. ( Özgür Alantor - خبرگزاری آناتولی )

موزه کلاه در استان قسطمونی ترکیه Fotoğraf: Özgür Alantor

بیش از 800 کلاه قدیمی که برخی از آنها منتسب به شخصیت‌های مشهور تاریخی است، در موزه کلاه استان قسطمونی ترکیه در معرض دید عموم گذاشته شده است. این موزه در سال 2008 درهای خود را به روی علاقه‌مندان به پوشاک قدیمی باز کرده و نمونه‌هایی از کلاه‌ها متعلق به دوره های مختلف از جمله دوره امپراتوری هون به خود اختصاص داده است. موزه مذکور نخستین و تنها موزه کلاه در ترکیه به شمار می رود. ( Özgür Alantor - خبرگزاری آناتولی )

موزه کلاه در استان قسطمونی ترکیه Fotoğraf: Özgür Alantor

بیش از 800 کلاه قدیمی که برخی از آنها منتسب به شخصیت‌های مشهور تاریخی است، در موزه کلاه استان قسطمونی ترکیه در معرض دید عموم گذاشته شده است. این موزه در سال 2008 درهای خود را به روی علاقه‌مندان به پوشاک قدیمی باز کرده و نمونه‌هایی از کلاه‌ها متعلق به دوره های مختلف از جمله دوره امپراتوری هون به خود اختصاص داده است. موزه مذکور نخستین و تنها موزه کلاه در ترکیه به شمار می رود. ( Özgür Alantor - خبرگزاری آناتولی )

موزه کلاه در استان قسطمونی ترکیه Fotoğraf: Özgür Alantor

بیش از 800 کلاه قدیمی که برخی از آنها منتسب به شخصیت‌های مشهور تاریخی است، در موزه کلاه استان قسطمونی ترکیه در معرض دید عموم گذاشته شده است. این موزه در سال 2008 درهای خود را به روی علاقه‌مندان به پوشاک قدیمی باز کرده و نمونه‌هایی از کلاه‌ها متعلق به دوره های مختلف از جمله دوره امپراتوری هون به خود اختصاص داده است. موزه مذکور نخستین و تنها موزه کلاه در ترکیه به شمار می رود. ( Özgür Alantor - خبرگزاری آناتولی )

موزه کلاه در استان قسطمونی ترکیه Fotoğraf: Özgür Alantor

بیش از 800 کلاه قدیمی که برخی از آنها منتسب به شخصیت‌های مشهور تاریخی است، در موزه کلاه استان قسطمونی ترکیه در معرض دید عموم گذاشته شده است. این موزه در سال 2008 درهای خود را به روی علاقه‌مندان به پوشاک قدیمی باز کرده و نمونه‌هایی از کلاه‌ها متعلق به دوره های مختلف از جمله دوره امپراتوری هون به خود اختصاص داده است. موزه مذکور نخستین و تنها موزه کلاه در ترکیه به شمار می رود. ( Özgür Alantor - خبرگزاری آناتولی )

موزه کلاه در استان قسطمونی ترکیه Fotoğraf: Özgür Alantor

بیش از 800 کلاه قدیمی که برخی از آنها منتسب به شخصیت‌های مشهور تاریخی است، در موزه کلاه استان قسطمونی ترکیه در معرض دید عموم گذاشته شده است. این موزه در سال 2008 درهای خود را به روی علاقه‌مندان به پوشاک قدیمی باز کرده و نمونه‌هایی از کلاه‌ها متعلق به دوره های مختلف از جمله دوره امپراتوری هون به خود اختصاص داده است. موزه مذکور نخستین و تنها موزه کلاه در ترکیه به شمار می رود. ( Özgür Alantor - خبرگزاری آناتولی )

موزه کلاه در استان قسطمونی ترکیه Fotoğraf: Özgür Alantor

بیش از 800 کلاه قدیمی که برخی از آنها منتسب به شخصیت‌های مشهور تاریخی است، در موزه کلاه استان قسطمونی ترکیه در معرض دید عموم گذاشته شده است. این موزه در سال 2008 درهای خود را به روی علاقه‌مندان به پوشاک قدیمی باز کرده و نمونه‌هایی از کلاه‌ها متعلق به دوره های مختلف از جمله دوره امپراتوری هون به خود اختصاص داده است. موزه مذکور نخستین و تنها موزه کلاه در ترکیه به شمار می رود. ( Özgür Alantor - خبرگزاری آناتولی )

موزه کلاه در استان قسطمونی ترکیه Fotoğraf: Özgür Alantor

بیش از 800 کلاه قدیمی که برخی از آنها منتسب به شخصیت‌های مشهور تاریخی است، در موزه کلاه استان قسطمونی ترکیه در معرض دید عموم گذاشته شده است. این موزه در سال 2008 درهای خود را به روی علاقه‌مندان به پوشاک قدیمی باز کرده و نمونه‌هایی از کلاه‌ها متعلق به دوره های مختلف از جمله دوره امپراتوری هون به خود اختصاص داده است. موزه مذکور نخستین و تنها موزه کلاه در ترکیه به شمار می رود. ( Özgür Alantor - خبرگزاری آناتولی )

موزه کلاه در استان قسطمونی ترکیه Fotoğraf: Özgür Alantor

بیش از 800 کلاه قدیمی که برخی از آنها منتسب به شخصیت‌های مشهور تاریخی است، در موزه کلاه استان قسطمونی ترکیه در معرض دید عموم گذاشته شده است. این موزه در سال 2008 درهای خود را به روی علاقه‌مندان به پوشاک قدیمی باز کرده و نمونه‌هایی از کلاه‌ها متعلق به دوره های مختلف از جمله دوره امپراتوری هون به خود اختصاص داده است. موزه مذکور نخستین و تنها موزه کلاه در ترکیه به شمار می رود. ( Özgür Alantor - خبرگزاری آناتولی )

موزه کلاه در استان قسطمونی ترکیه Fotoğraf: Özgür Alantor

بیش از 800 کلاه قدیمی که برخی از آنها منتسب به شخصیت‌های مشهور تاریخی است، در موزه کلاه استان قسطمونی ترکیه در معرض دید عموم گذاشته شده است. این موزه در سال 2008 درهای خود را به روی علاقه‌مندان به پوشاک قدیمی باز کرده و نمونه‌هایی از کلاه‌ها متعلق به دوره های مختلف از جمله دوره امپراتوری هون به خود اختصاص داده است. موزه مذکور نخستین و تنها موزه کلاه در ترکیه به شمار می رود. ( Özgür Alantor - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها