مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت

مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت

مسجد حاجی عمر آقا واقع در استان دنیزلی ترکیه که دیوارهایش با تصاویر زیبایی طبیعت مزین شده است، توجه گردشگران و مردم این منطقه را به خود جلب می کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

مسجد حاجی عمر آقا واقع در استان دنیزلی ترکیه که دیوارهایش با تصاویر زیبایی طبیعت مزین شده است، توجه گردشگران و مردم این منطقه را به خود جلب می کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

مسجد حاجی عمر آقا واقع در استان دنیزلی ترکیه که دیوارهایش با تصاویر زیبایی طبیعت مزین شده است، توجه گردشگران و مردم این منطقه را به خود جلب می کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

مسجد حاجی عمر آقا واقع در استان دنیزلی ترکیه که دیوارهایش با تصاویر زیبایی طبیعت مزین شده است، توجه گردشگران و مردم این منطقه را به خود جلب می کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

مسجد حاجی عمر آقا واقع در استان دنیزلی ترکیه که دیوارهایش با تصاویر زیبایی طبیعت مزین شده است، توجه گردشگران و مردم این منطقه را به خود جلب می کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

مسجد حاجی عمر آقا واقع در استان دنیزلی ترکیه که دیوارهایش با تصاویر زیبایی طبیعت مزین شده است، توجه گردشگران و مردم این منطقه را به خود جلب می کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

مسجد حاجی عمر آقا واقع در استان دنیزلی ترکیه که دیوارهایش با تصاویر زیبایی طبیعت مزین شده است، توجه گردشگران و مردم این منطقه را به خود جلب می کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

مسجد حاجی عمر آقا واقع در استان دنیزلی ترکیه که دیوارهایش با تصاویر زیبایی طبیعت مزین شده است، توجه گردشگران و مردم این منطقه را به خود جلب می کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

مسجد حاجی عمر آقا واقع در استان دنیزلی ترکیه که دیوارهایش با تصاویر زیبایی طبیعت مزین شده است، توجه گردشگران و مردم این منطقه را به خود جلب می کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

مسجد حاجی عمر آقا واقع در استان دنیزلی ترکیه که دیوارهایش با تصاویر زیبایی طبیعت مزین شده است، توجه گردشگران و مردم این منطقه را به خود جلب می کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

مسجد حاجی عمر آقا واقع در استان دنیزلی ترکیه که دیوارهایش با تصاویر زیبایی طبیعت مزین شده است، توجه گردشگران و مردم این منطقه را به خود جلب می کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

مسجد 217 ساله با دیوارهای مزین به تصاویر زیبای طبیعت
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

مسجد حاجی عمر آقا واقع در استان دنیزلی ترکیه که دیوارهایش با تصاویر زیبایی طبیعت مزین شده است، توجه گردشگران و مردم این منطقه را به خود جلب می کند. ( Sebahatdin Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها