مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات رالی قهرمانی جهان در موغلای ترکیه
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پنجمین دوره مسابقات رالی قهرمانی جهان (WRC) مرحله مارماریس امروز 20 سپتامبر 2020 به میزبانی استان موغلا به پایان رسید. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها