مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

مردم شهر استانبول ترکیه به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با حضور در مسجد مسجد ایاصوفیه کبیر ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

برنامه ای به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با شرکت علی ارباش، رئیس سازمان امور دینی ترکیه و شهروندان در مسجد ایاصوفیه کبیر برگزار شد. شهروندان ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

برنامه ای به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با شرکت علی ارباش، رئیس سازمان امور دینی ترکیه و شهروندان در مسجد ایاصوفیه کبیر برگزار شد. شهروندان ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

برنامه ای به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با شرکت علی ارباش، رئیس سازمان امور دینی ترکیه و شهروندان در مسجد ایاصوفیه کبیر برگزار شد. شهروندان ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

برنامه ای به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با شرکت علی ارباش، رئیس سازمان امور دینی ترکیه و شهروندان در مسجد ایاصوفیه کبیر برگزار شد. شهروندان ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

مراسم «لیله الرغائب» در استانبول ترکیه Fotoğraf: İsa Terli

برنامه ای به مناسبت فرا رسیدن «لیله الرغائب» با شرکت علی ارباش، رئیس سازمان امور دینی ترکیه و شهروندان در مسجد ایاصوفیه کبیر برگزار شد. شهروندان ضمن اقامه نماز به دعا و نیایش پرداختند. ( İsa Terli - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها