مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه با حضور مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه و باقر عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین برگزار شد. ( Raşit Aydoğan - خبرگزاری آناتولی )

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه Fotoğraf: Raşit Aydoğan

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه با حضور مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه و باقر عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین برگزار شد. ( Raşit Aydoğan - خبرگزاری آناتولی )

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه Fotoğraf: Raşit Aydoğan

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه با حضور مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه و باقر عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین برگزار شد. ( Raşit Aydoğan - خبرگزاری آناتولی )

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه Fotoğraf: Raşit Aydoğan

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه با حضور مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه و باقر عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین برگزار شد. ( Raşit Aydoğan - خبرگزاری آناتولی )

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه Fotoğraf: Raşit Aydoğan

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه با حضور مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه و باقر عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین برگزار شد. ( Raşit Aydoğan - خبرگزاری آناتولی )

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه Fotoğraf: Raşit Aydoğan

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه با حضور مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه و باقر عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین برگزار شد. ( Raşit Aydoğan - خبرگزاری آناتولی )

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه Fotoğraf: Raşit Aydoğan

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه با حضور مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه و باقر عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین برگزار شد. ( Raşit Aydoğan - خبرگزاری آناتولی )

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه Fotoğraf: Raşit Aydoğan

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه با حضور مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه و باقر عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین برگزار شد. ( Raşit Aydoğan - خبرگزاری آناتولی )

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه Fotoğraf: Raşit Aydoğan

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه با حضور مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه و باقر عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین برگزار شد. ( Raşit Aydoğan - خبرگزاری آناتولی )

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه Fotoğraf: Raşit Aydoğan

مراسم بزرگداشت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در پارلمان ترکیه با حضور مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه و باقر عزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین برگزار شد. ( Raşit Aydoğan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها