مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند

مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه طی سخنانی در جمع شورای سردبیری این رسانه در آنکارا گفت: با ارسال نامه برای تمامی نهادهای بین‌المللی که آناتولی عضوی از آن‌هاست، خواستار واکنش فوری به اقدام پلیس علیه کارکنان ما در قاهره و تلاش برای آزادی آنها شدیم. شنول کازانجی با نشان دادن تصاویر یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت 4 کارمند این خبرگزاری به جزئیات این حادثه پرداخت. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه طی سخنانی در جمع شورای سردبیری این رسانه در آنکارا گفت: با ارسال نامه برای تمامی نهادهای بین‌المللی که آناتولی عضوی از آن‌هاست، خواستار واکنش فوری به اقدام پلیس علیه کارکنان ما در قاهره و تلاش برای آزادی آنها شدیم. شنول کازانجی با نشان دادن تصاویر یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت 4 کارمند این خبرگزاری به جزئیات این حادثه پرداخت. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه طی سخنانی در جمع شورای سردبیری این رسانه در آنکارا گفت: با ارسال نامه برای تمامی نهادهای بین‌المللی که آناتولی عضوی از آن‌هاست، خواستار واکنش فوری به اقدام پلیس علیه کارکنان ما در قاهره و تلاش برای آزادی آنها شدیم. شنول کازانجی با نشان دادن تصاویر یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت 4 کارمند این خبرگزاری به جزئیات این حادثه پرداخت. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه طی سخنانی در جمع شورای سردبیری این رسانه در آنکارا گفت: با ارسال نامه برای تمامی نهادهای بین‌المللی که آناتولی عضوی از آن‌هاست، خواستار واکنش فوری به اقدام پلیس علیه کارکنان ما در قاهره و تلاش برای آزادی آنها شدیم. شنول کازانجی با نشان دادن تصاویر یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت 4 کارمند این خبرگزاری به جزئیات این حادثه پرداخت. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه طی سخنانی در جمع شورای سردبیری این رسانه در آنکارا گفت: با ارسال نامه برای تمامی نهادهای بین‌المللی که آناتولی عضوی از آن‌هاست، خواستار واکنش فوری به اقدام پلیس علیه کارکنان ما در قاهره و تلاش برای آزادی آنها شدیم. شنول کازانجی با نشان دادن تصاویر یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت 4 کارمند این خبرگزاری به جزئیات این حادثه پرداخت. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه طی سخنانی در جمع شورای سردبیری این رسانه در آنکارا گفت: با ارسال نامه برای تمامی نهادهای بین‌المللی که آناتولی عضوی از آن‌هاست، خواستار واکنش فوری به اقدام پلیس علیه کارکنان ما در قاهره و تلاش برای آزادی آنها شدیم. شنول کازانجی با نشان دادن تصاویر یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت 4 کارمند این خبرگزاری به جزئیات این حادثه پرداخت. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه طی سخنانی در جمع شورای سردبیری این رسانه در آنکارا گفت: با ارسال نامه برای تمامی نهادهای بین‌المللی که آناتولی عضوی از آن‌هاست، خواستار واکنش فوری به اقدام پلیس علیه کارکنان ما در قاهره و تلاش برای آزادی آنها شدیم. شنول کازانجی با نشان دادن تصاویر یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت 4 کارمند این خبرگزاری به جزئیات این حادثه پرداخت. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه طی سخنانی در جمع شورای سردبیری این رسانه در آنکارا گفت: با ارسال نامه برای تمامی نهادهای بین‌المللی که آناتولی عضوی از آن‌هاست، خواستار واکنش فوری به اقدام پلیس علیه کارکنان ما در قاهره و تلاش برای آزادی آنها شدیم. شنول کازانجی با نشان دادن تصاویر یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت 4 کارمند این خبرگزاری به جزئیات این حادثه پرداخت. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه طی سخنانی در جمع شورای سردبیری این رسانه در آنکارا گفت: با ارسال نامه برای تمامی نهادهای بین‌المللی که آناتولی عضوی از آن‌هاست، خواستار واکنش فوری به اقدام پلیس علیه کارکنان ما در قاهره و تلاش برای آزادی آنها شدیم. شنول کازانجی با نشان دادن تصاویر یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت 4 کارمند این خبرگزاری به جزئیات این حادثه پرداخت. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه طی سخنانی در جمع شورای سردبیری این رسانه در آنکارا گفت: با ارسال نامه برای تمامی نهادهای بین‌المللی که آناتولی عضوی از آن‌هاست، خواستار واکنش فوری به اقدام پلیس علیه کارکنان ما در قاهره و تلاش برای آزادی آنها شدیم. شنول کازانجی با نشان دادن تصاویر یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت 4 کارمند این خبرگزاری به جزئیات این حادثه پرداخت. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه طی سخنانی در جمع شورای سردبیری این رسانه در آنکارا گفت: با ارسال نامه برای تمامی نهادهای بین‌المللی که آناتولی عضوی از آن‌هاست، خواستار واکنش فوری به اقدام پلیس علیه کارکنان ما در قاهره و تلاش برای آزادی آنها شدیم. شنول کازانجی با نشان دادن تصاویر یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت 4 کارمند این خبرگزاری به جزئیات این حادثه پرداخت. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

مدیر آناتولی: مصر باید خبرنگاران ما را آزاد کند Fotoğraf: Ali Balıkçı

شنول کازانجی، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی ترکیه طی سخنانی در جمع شورای سردبیری این رسانه در آنکارا گفت: با ارسال نامه برای تمامی نهادهای بین‌المللی که آناتولی عضوی از آن‌هاست، خواستار واکنش فوری به اقدام پلیس علیه کارکنان ما در قاهره و تلاش برای آزادی آنها شدیم. شنول کازانجی با نشان دادن تصاویر یورش پلیس مصر به دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره و بازداشت 4 کارمند این خبرگزاری به جزئیات این حادثه پرداخت. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها