مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

مدارس راس‌العین سوریه بازسازی می‌شوند Fotoğraf: Hişam El Homsi

ارتش ملی سوریه تلاش می‌کند تا مدارسی که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د در راس العین به عنوان پایگاه استفاده می کرد را بازسازی و برای ادامه تحصیل دانش آموزان آماده کند. ( Hişam El Homsi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها