مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند

مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از رژیم اسد بازپس گرفتند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند Fotoğraf: Bekir Kasım

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از رژیم اسد بازپس گرفتند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند Fotoğraf: Bekir Kasım

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از رژیم اسد بازپس گرفتند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند Fotoğraf: Bekir Kasım

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از رژیم اسد بازپس گرفتند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند Fotoğraf: Bekir Kasım

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از رژیم اسد بازپس گرفتند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند Fotoğraf: Bekir Kasım

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از رژیم اسد بازپس گرفتند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند Fotoğraf: Bekir Kasım

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از رژیم اسد بازپس گرفتند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند Fotoğraf: Bekir Kasım

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از رژیم اسد بازپس گرفتند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند Fotoğraf: Bekir Kasım

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از رژیم اسد بازپس گرفتند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند Fotoğraf: Bekir Kasım

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از رژیم اسد بازپس گرفتند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

مخالفان میانه رو سوری شهر راهبردی سراقب را بازپس گرفتند Fotoğraf: Bekir Kasım

مخالفان میانه رو سوری در پی درگیری های سنگین، شهر راهبردی سراقب در منطقه کاهش تنش ادلب را از رژیم اسد بازپس گرفتند. ( Bekir Kasım - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها