عکس / اجتماعی
ماهیگیری به سبک اسکیموها در شرق ترکیه
برودت هوای متاثر از اقلیم سرد سیبری، صیادان دریاچه «چیلدیر» مابین آرداهان و قارص در شرق ترکیه را به استفاده از روش اسکیموها برای شکار ماهی سوق داده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )
22.01.2019 Hüseyin Demirci
1 / 8