ماهیگیری به سبک اسکیموها در شرق ترکیه

ماهیگیری به سبک اسکیموها در شرق ترکیه

برودت هوای متاثر از اقلیم سرد سیبری، صیادان دریاچه «چیلدیر» مابین آرداهان و قارص در شرق ترکیه را به استفاده از روش اسکیموها برای شکار ماهی سوق داده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

ماهیگیری به سبک اسکیموها در شرق ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

برودت هوای متاثر از اقلیم سرد سیبری، صیادان دریاچه «چیلدیر» مابین آرداهان و قارص در شرق ترکیه را به استفاده از روش اسکیموها برای شکار ماهی سوق داده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

ماهیگیری به سبک اسکیموها در شرق ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

برودت هوای متاثر از اقلیم سرد سیبری، صیادان دریاچه «چیلدیر» مابین آرداهان و قارص در شرق ترکیه را به استفاده از روش اسکیموها برای شکار ماهی سوق داده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

ماهیگیری به سبک اسکیموها در شرق ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

برودت هوای متاثر از اقلیم سرد سیبری، صیادان دریاچه «چیلدیر» مابین آرداهان و قارص در شرق ترکیه را به استفاده از روش اسکیموها برای شکار ماهی سوق داده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

ماهیگیری به سبک اسکیموها در شرق ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

برودت هوای متاثر از اقلیم سرد سیبری، صیادان دریاچه «چیلدیر» مابین آرداهان و قارص در شرق ترکیه را به استفاده از روش اسکیموها برای شکار ماهی سوق داده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

ماهیگیری به سبک اسکیموها در شرق ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

برودت هوای متاثر از اقلیم سرد سیبری، صیادان دریاچه «چیلدیر» مابین آرداهان و قارص در شرق ترکیه را به استفاده از روش اسکیموها برای شکار ماهی سوق داده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

ماهیگیری به سبک اسکیموها در شرق ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

برودت هوای متاثر از اقلیم سرد سیبری، صیادان دریاچه «چیلدیر» مابین آرداهان و قارص در شرق ترکیه را به استفاده از روش اسکیموها برای شکار ماهی سوق داده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

ماهیگیری به سبک اسکیموها در شرق ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

برودت هوای متاثر از اقلیم سرد سیبری، صیادان دریاچه «چیلدیر» مابین آرداهان و قارص در شرق ترکیه را به استفاده از روش اسکیموها برای شکار ماهی سوق داده است. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها