لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا
14.01.2022

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا
Fotoğraf: Cem Genco

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا
Fotoğraf: Cem Genco

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا
Fotoğraf: Cem Genco

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا
Fotoğraf: Cem Genco

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا
Fotoğraf: Cem Genco

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا
Fotoğraf: Cem Genco

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا
Fotoğraf: Cem Genco

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا
Fotoğraf: Cem Genco

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا
Fotoğraf: Cem Genco

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا
Fotoğraf: Cem Genco

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا
Fotoğraf: Cem Genco

لحظه دیدار مادر و نوزاد پس از بهبودی از بیماری کرونا

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها