عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

عملیات ضدعفونی کردن بلوارهای شهر تهران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

آتش‌نشانی تهران پایتخت ایران در راستای تدابیر بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بلوارها و محلات اطراف این شهر را ضدعفونی کرد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها