علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه

علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه

شهر وان در شرق ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی گردشگری شهروندان ایران تبدیل شده است، در 8 ماه نخست امسال نیز مورد توجه روز افزون ایرانی ها قرار گرفت. ( Muhittin Yakut - خبرگزاری آناتولی )

علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه
Fotoğraf: Muhittin Yakut

شهر وان در شرق ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی گردشگری شهروندان ایران تبدیل شده است، در 8 ماه نخست امسال نیز مورد توجه روز افزون ایرانی ها قرار گرفت. ( Muhittin Yakut - خبرگزاری آناتولی )

علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه
Fotoğraf: Muhittin Yakut

شهر وان در شرق ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی گردشگری شهروندان ایران تبدیل شده است، در 8 ماه نخست امسال نیز مورد توجه روز افزون ایرانی ها قرار گرفت. ( Muhittin Yakut - خبرگزاری آناتولی )

علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه
Fotoğraf: Muhittin Yakut

شهر وان در شرق ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی گردشگری شهروندان ایران تبدیل شده است، در 8 ماه نخست امسال نیز مورد توجه روز افزون ایرانی ها قرار گرفت. ( Muhittin Yakut - خبرگزاری آناتولی )

علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه
Fotoğraf: Muhittin Yakut

شهر وان در شرق ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی گردشگری شهروندان ایران تبدیل شده است، در 8 ماه نخست امسال نیز مورد توجه روز افزون ایرانی ها قرار گرفت. ( Muhittin Yakut - خبرگزاری آناتولی )

علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه
Fotoğraf: Muhittin Yakut

شهر وان در شرق ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی گردشگری شهروندان ایران تبدیل شده است، در 8 ماه نخست امسال نیز مورد توجه روز افزون ایرانی ها قرار گرفت. ( Muhittin Yakut - خبرگزاری آناتولی )

علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه
Fotoğraf: Muhittin Yakut

شهر وان در شرق ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی گردشگری شهروندان ایران تبدیل شده است، در 8 ماه نخست امسال نیز مورد توجه روز افزون ایرانی ها قرار گرفت. ( Muhittin Yakut - خبرگزاری آناتولی )

علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه
Fotoğraf: Muhittin Yakut

شهر وان در شرق ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی گردشگری شهروندان ایران تبدیل شده است، در 8 ماه نخست امسال نیز مورد توجه روز افزون ایرانی ها قرار گرفت. ( Muhittin Yakut - خبرگزاری آناتولی )

علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه
Fotoğraf: Muhittin Yakut

شهر وان در شرق ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی گردشگری شهروندان ایران تبدیل شده است، در 8 ماه نخست امسال نیز مورد توجه روز افزون ایرانی ها قرار گرفت. ( Muhittin Yakut - خبرگزاری آناتولی )

علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه
Fotoğraf: Muhittin Yakut

شهر وان در شرق ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی گردشگری شهروندان ایران تبدیل شده است، در 8 ماه نخست امسال نیز مورد توجه روز افزون ایرانی ها قرار گرفت. ( Muhittin Yakut - خبرگزاری آناتولی )

علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه
Fotoğraf: Muhittin Yakut

شهر وان در شرق ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی گردشگری شهروندان ایران تبدیل شده است، در 8 ماه نخست امسال نیز مورد توجه روز افزون ایرانی ها قرار گرفت. ( Muhittin Yakut - خبرگزاری آناتولی )

علاقه روز افزون ایرانیان به شهر وان ترکیه
Fotoğraf: Muhittin Yakut

شهر وان در شرق ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مراکز اصلی گردشگری شهروندان ایران تبدیل شده است، در 8 ماه نخست امسال نیز مورد توجه روز افزون ایرانی ها قرار گرفت. ( Muhittin Yakut - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها