علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

علاقه خاص عکاسان و دوستداران طبیعت به کوه‌های جیلو در حکاری ترکیه
Fotoğraf: Özkan Bilgin

رشته کوه‌های «جیلو» واقع در استان حکاری ترکیه که در آن هم زمستان و هم تابستان را می‌توان یکجا مشاهده کرد، با مناظر زیبا و بی‌نظیر خود در روزهای اخیر مورد استقبال گسترده گردشگران، دوستداران طبیعت به ویژه علاقمندان به عکاسی قرار می‌گیرد. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها