عقاب‌های آمانوس؛ کابوس تروریست‌ها

عقاب‌های آمانوس؛ کابوس تروریست‌ها

نیروهای یگان ویژه ترکیه موسوم به "عقاب‌های آمانوس" با ضربات سنگینی که به تروریستها وارد کرده‌اند، به کابوس آنها تبدیل شده‌اند. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

عقاب‌های آمانوس؛ کابوس تروریست‌ها
Fotoğraf: İbrahim Erikan

نیروهای یگان ویژه ترکیه موسوم به "عقاب‌های آمانوس" با ضربات سنگینی که به تروریستها وارد کرده‌اند، به کابوس آنها تبدیل شده‌اند. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

عقاب‌های آمانوس؛ کابوس تروریست‌ها
Fotoğraf: İbrahim Erikan

نیروهای یگان ویژه ترکیه موسوم به "عقاب‌های آمانوس" با ضربات سنگینی که به تروریستها وارد کرده‌اند، به کابوس آنها تبدیل شده‌اند. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

عقاب‌های آمانوس؛ کابوس تروریست‌ها
Fotoğraf: İbrahim Erikan

نیروهای یگان ویژه ترکیه موسوم به "عقاب‌های آمانوس" با ضربات سنگینی که به تروریستها وارد کرده‌اند، به کابوس آنها تبدیل شده‌اند. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

عقاب‌های آمانوس؛ کابوس تروریست‌ها
Fotoğraf: İbrahim Erikan

نیروهای یگان ویژه ترکیه موسوم به "عقاب‌های آمانوس" با ضربات سنگینی که به تروریستها وارد کرده‌اند، به کابوس آنها تبدیل شده‌اند. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

عقاب‌های آمانوس؛ کابوس تروریست‌ها
Fotoğraf: İbrahim Erikan

نیروهای یگان ویژه ترکیه موسوم به "عقاب‌های آمانوس" با ضربات سنگینی که به تروریستها وارد کرده‌اند، به کابوس آنها تبدیل شده‌اند. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

عقاب‌های آمانوس؛ کابوس تروریست‌ها
Fotoğraf: İbrahim Erikan

نیروهای یگان ویژه ترکیه موسوم به "عقاب‌های آمانوس" با ضربات سنگینی که به تروریستها وارد کرده‌اند، به کابوس آنها تبدیل شده‌اند. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

عقاب‌های آمانوس؛ کابوس تروریست‌ها
Fotoğraf: İbrahim Erikan

نیروهای یگان ویژه ترکیه موسوم به "عقاب‌های آمانوس" با ضربات سنگینی که به تروریستها وارد کرده‌اند، به کابوس آنها تبدیل شده‌اند. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

عقاب‌های آمانوس؛ کابوس تروریست‌ها
Fotoğraf: İbrahim Erikan

نیروهای یگان ویژه ترکیه موسوم به "عقاب‌های آمانوس" با ضربات سنگینی که به تروریستها وارد کرده‌اند، به کابوس آنها تبدیل شده‌اند. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

عقاب‌های آمانوس؛ کابوس تروریست‌ها
Fotoğraf: İbrahim Erikan

نیروهای یگان ویژه ترکیه موسوم به "عقاب‌های آمانوس" با ضربات سنگینی که به تروریستها وارد کرده‌اند، به کابوس آنها تبدیل شده‌اند. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

عقاب‌های آمانوس؛ کابوس تروریست‌ها
Fotoğraf: İbrahim Erikan

نیروهای یگان ویژه ترکیه موسوم به "عقاب‌های آمانوس" با ضربات سنگینی که به تروریستها وارد کرده‌اند، به کابوس آنها تبدیل شده‌اند. ( İbrahim Erikan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها