طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

طوفان «ایسایاس» به کارولینای شمالی رسید Fotoğraf: Lev Radin

طوفان سهمگین ایسایاس که از چند روز گذشته برخی ایالات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده، به نواحی ساحلی ایالت کارولینای شمالی این کشور رسید. بر اثر وزش گردباد در ایالت کارولینای شمالی 2 نفر جان خود را از دست داد و 20 نفر مجروح شده اند. ( Lev Radin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها