طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه

طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه

طبیعت شهرستان اواجیک در دامنه‌های کوه‌های مونزور در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا واقع در استان تونجلی در جنوب شرق ترکیه پس از پشت‌سرگذاشتن ماه‌های سرد زمستان، اکنون با فرا رسیدن فصل بهار دوباره جان گرفته است. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

طبیعت شهرستان اواجیک در دامنه‌های کوه‌های مونزور در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا واقع در استان تونجلی در جنوب شرق ترکیه پس از پشت‌سرگذاشتن ماه‌های سرد زمستان، اکنون با فرا رسیدن فصل بهار دوباره جان گرفته است. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

طبیعت شهرستان اواجیک در دامنه‌های کوه‌های مونزور در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا واقع در استان تونجلی در جنوب شرق ترکیه پس از پشت‌سرگذاشتن ماه‌های سرد زمستان، اکنون با فرا رسیدن فصل بهار دوباره جان گرفته است. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

طبیعت شهرستان اواجیک در دامنه‌های کوه‌های مونزور در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا واقع در استان تونجلی در جنوب شرق ترکیه پس از پشت‌سرگذاشتن ماه‌های سرد زمستان، اکنون با فرا رسیدن فصل بهار دوباره جان گرفته است. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

طبیعت شهرستان اواجیک در دامنه‌های کوه‌های مونزور در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا واقع در استان تونجلی در جنوب شرق ترکیه پس از پشت‌سرگذاشتن ماه‌های سرد زمستان، اکنون با فرا رسیدن فصل بهار دوباره جان گرفته است. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

طبیعت شهرستان اواجیک در دامنه‌های کوه‌های مونزور در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا واقع در استان تونجلی در جنوب شرق ترکیه پس از پشت‌سرگذاشتن ماه‌های سرد زمستان، اکنون با فرا رسیدن فصل بهار دوباره جان گرفته است. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

طبیعت شهرستان اواجیک در دامنه‌های کوه‌های مونزور در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا واقع در استان تونجلی در جنوب شرق ترکیه پس از پشت‌سرگذاشتن ماه‌های سرد زمستان، اکنون با فرا رسیدن فصل بهار دوباره جان گرفته است. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

طبیعت شهرستان اواجیک در دامنه‌های کوه‌های مونزور در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا واقع در استان تونجلی در جنوب شرق ترکیه پس از پشت‌سرگذاشتن ماه‌های سرد زمستان، اکنون با فرا رسیدن فصل بهار دوباره جان گرفته است. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

طبیعت شهرستان اواجیک در دامنه‌های کوه‌های مونزور در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا واقع در استان تونجلی در جنوب شرق ترکیه پس از پشت‌سرگذاشتن ماه‌های سرد زمستان، اکنون با فرا رسیدن فصل بهار دوباره جان گرفته است. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

طبیعت شهرستان اواجیک در دامنه‌های کوه‌های مونزور در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا واقع در استان تونجلی در جنوب شرق ترکیه پس از پشت‌سرگذاشتن ماه‌های سرد زمستان، اکنون با فرا رسیدن فصل بهار دوباره جان گرفته است. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

طبیعت شهرستان اواجیک در دامنه‌های کوه‌های مونزور در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا واقع در استان تونجلی در جنوب شرق ترکیه پس از پشت‌سرگذاشتن ماه‌های سرد زمستان، اکنون با فرا رسیدن فصل بهار دوباره جان گرفته است. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

طبیعت بهاری در تونجلی ترکیه Fotoğraf: Sidar Can Eren

طبیعت شهرستان اواجیک در دامنه‌های کوه‌های مونزور در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا واقع در استان تونجلی در جنوب شرق ترکیه پس از پشت‌سرگذاشتن ماه‌های سرد زمستان، اکنون با فرا رسیدن فصل بهار دوباره جان گرفته است. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها