صدها معترض فرانسوی علیه دولت ماکرون تظاهرات کردند

صدها معترض فرانسوی علیه دولت ماکرون تظاهرات کردند

صدها نفر از مردم فرانسه بنابه دعوت اتحادیه‌های کارگران از جمله کنفدراسیون عمومی کار در اعتراض به دولت امانوئل ماکرون، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آن در میدان ریپابلیک پاریس تجمع کردند. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

صدها معترض فرانسوی علیه دولت ماکرون تظاهرات کردند Fotoğraf: Alaattin Doğru

صدها نفر از مردم فرانسه بنابه دعوت اتحادیه‌های کارگران از جمله کنفدراسیون عمومی کار در اعتراض به دولت امانوئل ماکرون، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آن در میدان ریپابلیک پاریس تجمع کردند. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

صدها معترض فرانسوی علیه دولت ماکرون تظاهرات کردند Fotoğraf: Alaattin Doğru

صدها نفر از مردم فرانسه بنابه دعوت اتحادیه‌های کارگران از جمله کنفدراسیون عمومی کار در اعتراض به دولت امانوئل ماکرون، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آن در میدان ریپابلیک پاریس تجمع کردند. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

صدها معترض فرانسوی علیه دولت ماکرون تظاهرات کردند Fotoğraf: Alaattin Doğru

صدها نفر از مردم فرانسه بنابه دعوت اتحادیه‌های کارگران از جمله کنفدراسیون عمومی کار در اعتراض به دولت امانوئل ماکرون، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آن در میدان ریپابلیک پاریس تجمع کردند. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

صدها معترض فرانسوی علیه دولت ماکرون تظاهرات کردند Fotoğraf: Alaattin Doğru

صدها نفر از مردم فرانسه بنابه دعوت اتحادیه‌های کارگران از جمله کنفدراسیون عمومی کار در اعتراض به دولت امانوئل ماکرون، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آن در میدان ریپابلیک پاریس تجمع کردند. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

صدها معترض فرانسوی علیه دولت ماکرون تظاهرات کردند Fotoğraf: Alaattin Doğru

صدها نفر از مردم فرانسه بنابه دعوت اتحادیه‌های کارگران از جمله کنفدراسیون عمومی کار در اعتراض به دولت امانوئل ماکرون، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آن در میدان ریپابلیک پاریس تجمع کردند. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

صدها معترض فرانسوی علیه دولت ماکرون تظاهرات کردند Fotoğraf: Alaattin Doğru

صدها نفر از مردم فرانسه بنابه دعوت اتحادیه‌های کارگران از جمله کنفدراسیون عمومی کار در اعتراض به دولت امانوئل ماکرون، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آن در میدان ریپابلیک پاریس تجمع کردند. ( Alaattin Doğru - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها