شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد

شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد

استانداری شانلی‌‌اورفا، معروف به شهر پیامبران و از مراکز گردشگری دینی در ترکیه برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از سال 2021 تا 2022 با سازمان همکاری اسلامی مذاکره کرده است. ( Mehmet Fatih Aslan - خبرگزاری آناتولی )

شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد
Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan

استانداری شانلی‌‌اورفا، معروف به شهر پیامبران و از مراکز گردشگری دینی در ترکیه برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از سال 2021 تا 2022 با سازمان همکاری اسلامی مذاکره کرده است. ( Mehmet Fatih Aslan - خبرگزاری آناتولی )

شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد
Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan

استانداری شانلی‌‌اورفا، معروف به شهر پیامبران و از مراکز گردشگری دینی در ترکیه برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از سال 2021 تا 2022 با سازمان همکاری اسلامی مذاکره کرده است. ( Mehmet Fatih Aslan - خبرگزاری آناتولی )

شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد
Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan

استانداری شانلی‌‌اورفا، معروف به شهر پیامبران و از مراکز گردشگری دینی در ترکیه برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از سال 2021 تا 2022 با سازمان همکاری اسلامی مذاکره کرده است. ( Mehmet Fatih Aslan - خبرگزاری آناتولی )

شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد
Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan

استانداری شانلی‌‌اورفا، معروف به شهر پیامبران و از مراکز گردشگری دینی در ترکیه برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از سال 2021 تا 2022 با سازمان همکاری اسلامی مذاکره کرده است. ( Mehmet Fatih Aslan - خبرگزاری آناتولی )

شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد
Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan

استانداری شانلی‌‌اورفا، معروف به شهر پیامبران و از مراکز گردشگری دینی در ترکیه برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از سال 2021 تا 2022 با سازمان همکاری اسلامی مذاکره کرده است. ( Mehmet Fatih Aslan - خبرگزاری آناتولی )

شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد
Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan

استانداری شانلی‌‌اورفا، معروف به شهر پیامبران و از مراکز گردشگری دینی در ترکیه برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از سال 2021 تا 2022 با سازمان همکاری اسلامی مذاکره کرده است. ( Mehmet Fatih Aslan - خبرگزاری آناتولی )

شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد
Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan

استانداری شانلی‌‌اورفا، معروف به شهر پیامبران و از مراکز گردشگری دینی در ترکیه برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از سال 2021 تا 2022 با سازمان همکاری اسلامی مذاکره کرده است. ( Mehmet Fatih Aslan - خبرگزاری آناتولی )

شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد
Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan

استانداری شانلی‌‌اورفا، معروف به شهر پیامبران و از مراکز گردشگری دینی در ترکیه برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از سال 2021 تا 2022 با سازمان همکاری اسلامی مذاکره کرده است. ( Mehmet Fatih Aslan - خبرگزاری آناتولی )

شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد
Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan

استانداری شانلی‌‌اورفا، معروف به شهر پیامبران و از مراکز گردشگری دینی در ترکیه برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از سال 2021 تا 2022 با سازمان همکاری اسلامی مذاکره کرده است. ( Mehmet Fatih Aslan - خبرگزاری آناتولی )

شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد
Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan

استانداری شانلی‌‌اورفا، معروف به شهر پیامبران و از مراکز گردشگری دینی در ترکیه برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از سال 2021 تا 2022 با سازمان همکاری اسلامی مذاکره کرده است. ( Mehmet Fatih Aslan - خبرگزاری آناتولی )

شهر «پیامبران» ترکیه پایتخت گردشگری جهان اسلام خواهد شد
Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan

استانداری شانلی‌‌اورفا، معروف به شهر پیامبران و از مراکز گردشگری دینی در ترکیه برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از سال 2021 تا 2022 با سازمان همکاری اسلامی مذاکره کرده است. ( Mehmet Fatih Aslan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها