شهرستان اواجیک تونجلی با فرا رسیدن تابستان میزبان پروانه‌ها شد

شهرستان اواجیک تونجلی با فرا رسیدن تابستان میزبان پروانه‌ها شد

شهرستان اواجیک از توابع استان تونجلی واقع در شرق ترکیه که از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است، با گرم شدن هوا میزبان گونه های مختلف پروانه ها می شود. این پروانه‌ها با پرواز بین گل‌ها زیبایی‌های بی‌نظیر خود را به نمایش می گذارند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

شهرستان اواجیک تونجلی با فرا رسیدن تابستان میزبان پروانه‌ها شد Fotoğraf: Sidar Can Eren

شهرستان اواجیک از توابع استان تونجلی واقع در شرق ترکیه که از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است، با گرم شدن هوا میزبان گونه های مختلف پروانه ها می شود. این پروانه‌ها با پرواز بین گل‌ها زیبایی‌های بی‌نظیر خود را به نمایش می گذارند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

شهرستان اواجیک تونجلی با فرا رسیدن تابستان میزبان پروانه‌ها شد Fotoğraf: Sidar Can Eren

شهرستان اواجیک از توابع استان تونجلی واقع در شرق ترکیه که از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است، با گرم شدن هوا میزبان گونه های مختلف پروانه ها می شود. این پروانه‌ها با پرواز بین گل‌ها زیبایی‌های بی‌نظیر خود را به نمایش می گذارند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

شهرستان اواجیک تونجلی با فرا رسیدن تابستان میزبان پروانه‌ها شد Fotoğraf: Sidar Can Eren

شهرستان اواجیک از توابع استان تونجلی واقع در شرق ترکیه که از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است، با گرم شدن هوا میزبان گونه های مختلف پروانه ها می شود. این پروانه‌ها با پرواز بین گل‌ها زیبایی‌های بی‌نظیر خود را به نمایش می گذارند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

شهرستان اواجیک تونجلی با فرا رسیدن تابستان میزبان پروانه‌ها شد Fotoğraf: Sidar Can Eren

شهرستان اواجیک از توابع استان تونجلی واقع در شرق ترکیه که از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است، با گرم شدن هوا میزبان گونه های مختلف پروانه ها می شود. این پروانه‌ها با پرواز بین گل‌ها زیبایی‌های بی‌نظیر خود را به نمایش می گذارند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

شهرستان اواجیک تونجلی با فرا رسیدن تابستان میزبان پروانه‌ها شد Fotoğraf: Sidar Can Eren

شهرستان اواجیک از توابع استان تونجلی واقع در شرق ترکیه که از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است، با گرم شدن هوا میزبان گونه های مختلف پروانه ها می شود. این پروانه‌ها با پرواز بین گل‌ها زیبایی‌های بی‌نظیر خود را به نمایش می گذارند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

شهرستان اواجیک تونجلی با فرا رسیدن تابستان میزبان پروانه‌ها شد Fotoğraf: Sidar Can Eren

شهرستان اواجیک از توابع استان تونجلی واقع در شرق ترکیه که از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است، با گرم شدن هوا میزبان گونه های مختلف پروانه ها می شود. این پروانه‌ها با پرواز بین گل‌ها زیبایی‌های بی‌نظیر خود را به نمایش می گذارند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

شهرستان اواجیک تونجلی با فرا رسیدن تابستان میزبان پروانه‌ها شد Fotoğraf: Sidar Can Eren

شهرستان اواجیک از توابع استان تونجلی واقع در شرق ترکیه که از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است، با گرم شدن هوا میزبان گونه های مختلف پروانه ها می شود. این پروانه‌ها با پرواز بین گل‌ها زیبایی‌های بی‌نظیر خود را به نمایش می گذارند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

شهرستان اواجیک تونجلی با فرا رسیدن تابستان میزبان پروانه‌ها شد Fotoğraf: Sidar Can Eren

شهرستان اواجیک از توابع استان تونجلی واقع در شرق ترکیه که از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است، با گرم شدن هوا میزبان گونه های مختلف پروانه ها می شود. این پروانه‌ها با پرواز بین گل‌ها زیبایی‌های بی‌نظیر خود را به نمایش می گذارند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

شهرستان اواجیک تونجلی با فرا رسیدن تابستان میزبان پروانه‌ها شد Fotoğraf: Sidar Can Eren

شهرستان اواجیک از توابع استان تونجلی واقع در شرق ترکیه که از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است، با گرم شدن هوا میزبان گونه های مختلف پروانه ها می شود. این پروانه‌ها با پرواز بین گل‌ها زیبایی‌های بی‌نظیر خود را به نمایش می گذارند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

شهرستان اواجیک تونجلی با فرا رسیدن تابستان میزبان پروانه‌ها شد Fotoğraf: Sidar Can Eren

شهرستان اواجیک از توابع استان تونجلی واقع در شرق ترکیه که از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است، با گرم شدن هوا میزبان گونه های مختلف پروانه ها می شود. این پروانه‌ها با پرواز بین گل‌ها زیبایی‌های بی‌نظیر خود را به نمایش می گذارند. ( Sidar Can Eren - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها