سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

سیزده بدر زیر سایه کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، ورود به پارک‌‌های تهرانن در پایتخت این کشور در روز 13 فروردین ممنوع اعلام شد. مردم تهران نیز ناچار شدند در خانه بمانند و برخی از آنان بساط منقل را در پشت بام ها به راه انداختند و با درست کردن کباب جوجه ناهار را با خانواده میل کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که با فوت 117 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته، آمار قربانیان کرونا در این کشور به 62 هزار و 876 نفر رسید. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها