سومین کشتی حفاری ترکیه به دریای سیاه اعزام شد

سومین کشتی حفاری ترکیه به دریای سیاه اعزام شد

کشتی حفاری «قانونی» به عنوان سومین کشتی حفاری ساخت ترکیه امروز طی مراسمی با حضور فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور به دریای سیاه اعزام شد. ( Celal Güneş - خبرگزاری آناتولی )

سومین کشتی حفاری ترکیه به دریای سیاه اعزام شد Fotoğraf: Celal Güneş

کشتی حفاری «قانونی» به عنوان سومین کشتی حفاری ساخت ترکیه امروز طی مراسمی با حضور فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور به دریای سیاه اعزام شد. ( Celal Güneş - خبرگزاری آناتولی )

سومین کشتی حفاری ترکیه به دریای سیاه اعزام شد Fotoğraf: Celal Güneş

کشتی حفاری «قانونی» به عنوان سومین کشتی حفاری ساخت ترکیه امروز طی مراسمی با حضور فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور به دریای سیاه اعزام شد. ( Celal Güneş - خبرگزاری آناتولی )

سومین کشتی حفاری ترکیه به دریای سیاه اعزام شد Fotoğraf: Celal Güneş

کشتی حفاری «قانونی» به عنوان سومین کشتی حفاری ساخت ترکیه امروز طی مراسمی با حضور فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور به دریای سیاه اعزام شد. ( Celal Güneş - خبرگزاری آناتولی )

سومین کشتی حفاری ترکیه به دریای سیاه اعزام شد Fotoğraf: Celal Güneş

کشتی حفاری «قانونی» به عنوان سومین کشتی حفاری ساخت ترکیه امروز طی مراسمی با حضور فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور به دریای سیاه اعزام شد. ( Celal Güneş - خبرگزاری آناتولی )

سومین کشتی حفاری ترکیه به دریای سیاه اعزام شد Fotoğraf: Celal Güneş

کشتی حفاری «قانونی» به عنوان سومین کشتی حفاری ساخت ترکیه امروز طی مراسمی با حضور فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور به دریای سیاه اعزام شد. ( Celal Güneş - خبرگزاری آناتولی )

سومین کشتی حفاری ترکیه به دریای سیاه اعزام شد Fotoğraf: Celal Güneş

کشتی حفاری «قانونی» به عنوان سومین کشتی حفاری ساخت ترکیه امروز طی مراسمی با حضور فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور به دریای سیاه اعزام شد. ( Celal Güneş - خبرگزاری آناتولی )

سومین کشتی حفاری ترکیه به دریای سیاه اعزام شد Fotoğraf: Celal Güneş

کشتی حفاری «قانونی» به عنوان سومین کشتی حفاری ساخت ترکیه امروز طی مراسمی با حضور فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور به دریای سیاه اعزام شد. ( Celal Güneş - خبرگزاری آناتولی )

سومین کشتی حفاری ترکیه به دریای سیاه اعزام شد Fotoğraf: Celal Güneş

کشتی حفاری «قانونی» به عنوان سومین کشتی حفاری ساخت ترکیه امروز طی مراسمی با حضور فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور به دریای سیاه اعزام شد. ( Celal Güneş - خبرگزاری آناتولی )

سومین کشتی حفاری ترکیه به دریای سیاه اعزام شد Fotoğraf: Celal Güneş

کشتی حفاری «قانونی» به عنوان سومین کشتی حفاری ساخت ترکیه امروز طی مراسمی با حضور فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور به دریای سیاه اعزام شد. ( Celal Güneş - خبرگزاری آناتولی )

سومین کشتی حفاری ترکیه به دریای سیاه اعزام شد Fotoğraf: Celal Güneş

کشتی حفاری «قانونی» به عنوان سومین کشتی حفاری ساخت ترکیه امروز طی مراسمی با حضور فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی کشور به دریای سیاه اعزام شد. ( Celal Güneş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها