سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

سه غیرنظامی در حملات رژیم اسد و روسیه به ادلب جان باختند Fotoğraf: Asaad Al Asaad

به گزارش پایگاه دیدبانی هوایی مخالفان سوریه، در حمله جنگنده‌های روسیه به منطقه کاهش تنش در ادلب، 3 غیرنظامی جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه موسوم به «کلاه سفیدها» نیز اعلام کردند که در حمله مذکور در منطقه کاهش تنش ادلب، سه غیرنظامی جان باخته و دستکم 7 تن دیگر مجروح شدند. ( Asaad Al Asaad - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها