سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان Fotoğraf: Muhammed Yaylalı

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان Fotoğraf: Muhammed Yaylalı

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان Fotoğraf: Muhammed Yaylalı

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان Fotoğraf: Muhammed Yaylalı

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان Fotoğraf: Muhammed Yaylalı

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان Fotoğraf: Muhammed Yaylalı

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان(در عکس) دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان Fotoğraf: Muhammed Yaylalı

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته(در عکس) و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان Fotoğraf: Muhammed Yaylalı

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد(در عکس)٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان Fotoğraf: Muhammed Yaylalı

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد(در عکس)٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان Fotoğraf: Muhammed Yaylalı

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه(درعکس) که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان Fotoğraf: Muhammed Yaylalı

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه(درعکس) که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

سفر وزیر تجارت ترکیه به جمهوری آذربایجان Fotoğraf: Muhammed Yaylalı

رخسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه(درعکس) که طی یک سفر رسمی به باکو رفته است٬‌ با میکائیل جباروف وزیر اقتصاد٬ رشاد نبی‌اف وزیر راه، اتباطات و فنآوری پیشرفته و صفر مهدی اف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. ( Muhammed Yaylalı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها