سفر معاون رئیس جمهور ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی

سفر معاون رئیس جمهور ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه که طی سفری کاری به لفکوشا سفر کرده است، در فرودگاه بین المللی ارجان از سوی ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

سفر معاون رئیس جمهور ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arda Küçükkaya

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه که طی سفری کاری به لفکوشا سفر کرده است، در فرودگاه بین المللی ارجان از سوی ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

سفر معاون رئیس جمهور ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arda Küçükkaya

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه که طی سفری کاری به لفکوشا سفر کرده است، در فرودگاه بین المللی ارجان از سوی ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

سفر معاون رئیس جمهور ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arda Küçükkaya

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه که طی سفری کاری به لفکوشا سفر کرده است، در فرودگاه بین المللی ارجان از سوی ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

سفر معاون رئیس جمهور ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arda Küçükkaya

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه که طی سفری کاری به لفکوشا سفر کرده است، در فرودگاه بین المللی ارجان از سوی ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

سفر معاون رئیس جمهور ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arda Küçükkaya

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه که طی سفری کاری به لفکوشا سفر کرده است، در فرودگاه بین المللی ارجان از سوی ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

سفر معاون رئیس جمهور ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arda Küçükkaya

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه که طی سفری کاری به لفکوشا سفر کرده است، در فرودگاه بین المللی ارجان از سوی ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

سفر معاون رئیس جمهور ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arda Küçükkaya

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه که طی سفری کاری به لفکوشا سفر کرده است، در فرودگاه بین المللی ارجان از سوی ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

سفر معاون رئیس جمهور ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arda Küçükkaya

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه که طی سفری کاری به لفکوشا سفر کرده است، در فرودگاه بین المللی ارجان از سوی ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

سفر معاون رئیس جمهور ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arda Küçükkaya

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه که طی سفری کاری به لفکوشا سفر کرده است، در فرودگاه بین المللی ارجان از سوی ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

سفر معاون رئیس جمهور ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی Fotoğraf: Arda Küçükkaya

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه که طی سفری کاری به لفکوشا سفر کرده است، در فرودگاه بین المللی ارجان از سوی ارسان سانر نخست‌وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Arda Küçükkaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها