سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست Fotoğraf: Serhat Zafer

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست Fotoğraf: Serhat Zafer

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست Fotoğraf: Serhat Zafer

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست Fotoğraf: Serhat Zafer

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست Fotoğraf: Serhat Zafer

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست Fotoğraf: Serhat Zafer

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست Fotoğraf: Serhat Zafer

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست Fotoğraf: Serhat Zafer

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست Fotoğraf: Serhat Zafer

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست Fotoğraf: Serhat Zafer

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست Fotoğraf: Serhat Zafer

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

سطح رود «قزل‌ایرماق» یخ بست Fotoğraf: Serhat Zafer

با سرد شدن هوا در استان سیواس ترکیه سطح بخشی از دلتای رود «قزل‌ایرماق» این استان یخ بست. ( Serhat Zafer - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها