سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

سردرگمی پناهجویان در مرز اتحادیه اروپا Fotoğraf: Elif Öztürk

سردرگمی پناهجویان برای یازدهمین روز پیاپی در مرز اتحاد اروپا ادامه یافت. آنها لباس‌های خودشان را در رودخانه مریج شسته و در نقاط کم‌عمق آن آب‌تنی می‌کنند. ( Elif Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها