سخنرانی اردوغان در مجلس پاکستان

سخنرانی اردوغان در مجلس پاکستان

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Erçin Top

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Erçin Top - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. اردوغان در مجلس با عمران‌خان نخست وزیر پاکستان و هیئت همراهی وی دیدار و گفتگو کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. اردوغان همچنین دفتر یادبود مجلس را امضا کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در مجلس پاکستان Fotoğraf: Murat Kula

رجب طیب اردوغان رئيس جمهور ترکیه در نشست مشترک نمایندگان مجالس ملی و سنای پاکستان سخنرانی کرد. ( Murat Kula - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها