ستایش سوری‌ها از رفتار انسان‌ دوستانه ترکیه

ستایش سوری‌ها از رفتار انسان‌ دوستانه ترکیه

میلیون ها شهروند سوری که با شروع جنگ داخلی و فشارهای گروه های تروریستی در سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و در کشورهای دیگر آواره شده اند در آرزوی بازگشت به سرزمین خودند. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

ستایش سوری‌ها از رفتار انسان‌ دوستانه ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

میلیون ها شهروند سوری که با شروع جنگ داخلی و فشارهای گروه های تروریستی در سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و در کشورهای دیگر آواره شده اند در آرزوی بازگشت به سرزمین خودند. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

ستایش سوری‌ها از رفتار انسان‌ دوستانه ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

میلیون ها شهروند سوری که با شروع جنگ داخلی و فشارهای گروه های تروریستی در سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و در کشورهای دیگر آواره شده اند در آرزوی بازگشت به سرزمین خودند. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

ستایش سوری‌ها از رفتار انسان‌ دوستانه ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

میلیون ها شهروند سوری که با شروع جنگ داخلی و فشارهای گروه های تروریستی در سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و در کشورهای دیگر آواره شده اند در آرزوی بازگشت به سرزمین خودند. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

ستایش سوری‌ها از رفتار انسان‌ دوستانه ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

میلیون ها شهروند سوری که با شروع جنگ داخلی و فشارهای گروه های تروریستی در سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و در کشورهای دیگر آواره شده اند در آرزوی بازگشت به سرزمین خودند. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

ستایش سوری‌ها از رفتار انسان‌ دوستانه ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

میلیون ها شهروند سوری که با شروع جنگ داخلی و فشارهای گروه های تروریستی در سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و در کشورهای دیگر آواره شده اند در آرزوی بازگشت به سرزمین خودند. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

ستایش سوری‌ها از رفتار انسان‌ دوستانه ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

میلیون ها شهروند سوری که با شروع جنگ داخلی و فشارهای گروه های تروریستی در سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و در کشورهای دیگر آواره شده اند در آرزوی بازگشت به سرزمین خودند. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

ستایش سوری‌ها از رفتار انسان‌ دوستانه ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

میلیون ها شهروند سوری که با شروع جنگ داخلی و فشارهای گروه های تروریستی در سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و در کشورهای دیگر آواره شده اند در آرزوی بازگشت به سرزمین خودند. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

ستایش سوری‌ها از رفتار انسان‌ دوستانه ترکیه Fotoğraf: Rauf Maltaş

میلیون ها شهروند سوری که با شروع جنگ داخلی و فشارهای گروه های تروریستی در سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و در کشورهای دیگر آواره شده اند در آرزوی بازگشت به سرزمین خودند. ( Rauf Maltaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها