زیبایی شگفت‌انگیز برف در دامنه‌های کوه بولوی ترکیه

زیبایی شگفت‌انگیز برف در دامنه‌های کوه بولوی ترکیه

درحالی که بارش برف سنگین در محور تونل کوه بولو و دیگر محورهای منتهی به این کوه که بزرگراه‌های آناتولی و دی-100 از آن می‌گذرند، همچنان ادامه دارد، منظره بی‌نظیر این منطقه توسط تیم خبرگزاری آناتولی به وسیله پهپاد تصویر برداری شد. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در دامنه‌های کوه بولوی ترکیه Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

درحالی که بارش برف سنگین در محور تونل کوه بولو و دیگر محورهای منتهی به این کوه که بزرگراه‌های آناتولی و دی-100 از آن می‌گذرند، همچنان ادامه دارد، منظره بی‌نظیر این منطقه توسط تیم خبرگزاری آناتولی به وسیله پهپاد تصویر برداری شد. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در دامنه‌های کوه بولوی ترکیه Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

درحالی که بارش برف سنگین در محور تونل کوه بولو و دیگر محورهای منتهی به این کوه که بزرگراه‌های آناتولی و دی-100 از آن می‌گذرند، همچنان ادامه دارد، منظره بی‌نظیر این منطقه توسط تیم خبرگزاری آناتولی به وسیله پهپاد تصویر برداری شد. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در دامنه‌های کوه بولوی ترکیه Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

درحالی که بارش برف سنگین در محور تونل کوه بولو و دیگر محورهای منتهی به این کوه که بزرگراه‌های آناتولی و دی-100 از آن می‌گذرند، همچنان ادامه دارد، منظره بی‌نظیر این منطقه توسط تیم خبرگزاری آناتولی به وسیله پهپاد تصویر برداری شد. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در دامنه‌های کوه بولوی ترکیه Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

درحالی که بارش برف سنگین در محور تونل کوه بولو و دیگر محورهای منتهی به این کوه که بزرگراه‌های آناتولی و دی-100 از آن می‌گذرند، همچنان ادامه دارد، منظره بی‌نظیر این منطقه توسط تیم خبرگزاری آناتولی به وسیله پهپاد تصویر برداری شد. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در دامنه‌های کوه بولوی ترکیه Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

درحالی که بارش برف سنگین در محور تونل کوه بولو و دیگر محورهای منتهی به این کوه که بزرگراه‌های آناتولی و دی-100 از آن می‌گذرند، همچنان ادامه دارد، منظره بی‌نظیر این منطقه توسط تیم خبرگزاری آناتولی به وسیله پهپاد تصویر برداری شد. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در دامنه‌های کوه بولوی ترکیه Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

درحالی که بارش برف سنگین در محور تونل کوه بولو و دیگر محورهای منتهی به این کوه که بزرگراه‌های آناتولی و دی-100 از آن می‌گذرند، همچنان ادامه دارد، منظره بی‌نظیر این منطقه توسط تیم خبرگزاری آناتولی به وسیله پهپاد تصویر برداری شد. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در دامنه‌های کوه بولوی ترکیه Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

درحالی که بارش برف سنگین در محور تونل کوه بولو و دیگر محورهای منتهی به این کوه که بزرگراه‌های آناتولی و دی-100 از آن می‌گذرند، همچنان ادامه دارد، منظره بی‌نظیر این منطقه توسط تیم خبرگزاری آناتولی به وسیله پهپاد تصویر برداری شد. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در دامنه‌های کوه بولوی ترکیه Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

درحالی که بارش برف سنگین در محور تونل کوه بولو و دیگر محورهای منتهی به این کوه که بزرگراه‌های آناتولی و دی-100 از آن می‌گذرند، همچنان ادامه دارد، منظره بی‌نظیر این منطقه توسط تیم خبرگزاری آناتولی به وسیله پهپاد تصویر برداری شد. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در دامنه‌های کوه بولوی ترکیه Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

درحالی که بارش برف سنگین در محور تونل کوه بولو و دیگر محورهای منتهی به این کوه که بزرگراه‌های آناتولی و دی-100 از آن می‌گذرند، همچنان ادامه دارد، منظره بی‌نظیر این منطقه توسط تیم خبرگزاری آناتولی به وسیله پهپاد تصویر برداری شد. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی شگفت‌انگیز برف در دامنه‌های کوه بولوی ترکیه Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

درحالی که بارش برف سنگین در محور تونل کوه بولو و دیگر محورهای منتهی به این کوه که بزرگراه‌های آناتولی و دی-100 از آن می‌گذرند، همچنان ادامه دارد، منظره بی‌نظیر این منطقه توسط تیم خبرگزاری آناتولی به وسیله پهپاد تصویر برداری شد. ( Mehmet Emin Gürbüz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها