زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

زلزله 5.7 ریشتری ایران در ترکیه نیز احساس شد Fotoğraf: AA

زمین لرزه‌ 5.7 ریشتری صبح امروز در شمال غرب ایران در استان وان ترکیه نیز احساس شد. برخی خانه های خشت و گلی در محله گیلن‌لر از توابع شهرستان باش‌قلعه استان وان در پی این زلزله فروریخت. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها