زائران خانه خدا راهی عرفات شدند

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زائران خانه خدا راهی عرفات شدند Fotoğraf: Halil Sağırkaya

زائران خانه خدا که از شب گذشته برای انجام مناسک حج عازم صحرای عرفات شده بودند، در کوه جبل الرحمه توقف و برای قبولی توبه و برآورده شدن حاجات خود راز و نیاز کردند. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها