رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد

رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد

بزرگترین رزمایش نیروی دریایی ارتش ترکیه که روز گذشته با شرکت 131 فروند کشتی، 57 فروند هواپیما و 33 فروند بالگرد آغاز شد، ادامه دارد

رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu

بزرگترین رزمایش نیروی دریایی ارتش ترکیه که روز گذشته با شرکت 131 فروند کشتی، 57 فروند هواپیما و 33 فروند بالگرد آغاز شد، ادامه دارد

رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu

بزرگترین رزمایش نیروی دریایی ارتش ترکیه که روز گذشته با شرکت 131 فروند کشتی، 57 فروند هواپیما و 33 فروند بالگرد آغاز شد، ادامه دارد

رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu

بزرگترین رزمایش نیروی دریایی ارتش ترکیه که روز گذشته با شرکت 131 فروند کشتی، 57 فروند هواپیما و 33 فروند بالگرد آغاز شد، ادامه دارد

رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu

بزرگترین رزمایش نیروی دریایی ارتش ترکیه که روز گذشته با شرکت 131 فروند کشتی، 57 فروند هواپیما و 33 فروند بالگرد آغاز شد، ادامه دارد

رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu

بزرگترین رزمایش نیروی دریایی ارتش ترکیه که روز گذشته با شرکت 131 فروند کشتی، 57 فروند هواپیما و 33 فروند بالگرد آغاز شد، ادامه دارد

رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu

بزرگترین رزمایش نیروی دریایی ارتش ترکیه که روز گذشته با شرکت 131 فروند کشتی، 57 فروند هواپیما و 33 فروند بالگرد آغاز شد، ادامه دارد

رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu

بزرگترین رزمایش نیروی دریایی ارتش ترکیه که روز گذشته با شرکت 131 فروند کشتی، 57 فروند هواپیما و 33 فروند بالگرد آغاز شد، ادامه دارد

رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu

بزرگترین رزمایش نیروی دریایی ارتش ترکیه که روز گذشته با شرکت 131 فروند کشتی، 57 فروند هواپیما و 33 فروند بالگرد آغاز شد، ادامه دارد

رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu

بزرگترین رزمایش نیروی دریایی ارتش ترکیه که روز گذشته با شرکت 131 فروند کشتی، 57 فروند هواپیما و 33 فروند بالگرد آغاز شد، ادامه دارد

رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu

بزرگترین رزمایش نیروی دریایی ارتش ترکیه که روز گذشته با شرکت 131 فروند کشتی، 57 فروند هواپیما و 33 فروند بالگرد آغاز شد، ادامه دارد

رزمایش دریای ترکیه «گرگ دریا 2019» ادامه دارد Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu

بزرگترین رزمایش نیروی دریایی ارتش ترکیه که روز گذشته با شرکت 131 فروند کشتی، 57 فروند هواپیما و 33 فروند بالگرد آغاز شد، ادامه دارد

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها