راهپیمایی مردم ترکیه در اعتراض به سیاست‌های چین در ترکستان شرقی

راهپیمایی مردم ترکیه در اعتراض به سیاست‌های چین در ترکستان شرقی

برخی از نهادهای جامعه مدنی در شهر نیده ترکیه٬ در اعتراض به سیاست های دولت چین در منطقه ترکستان شرقی دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. ( Hamza Tav - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی مردم ترکیه در اعتراض به سیاست‌های چین در ترکستان شرقی Fotoğraf: Hamza Tav

برخی از نهادهای جامعه مدنی در شهر نیده ترکیه٬ در اعتراض به سیاست های دولت چین در منطقه ترکستان شرقی دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. ( Hamza Tav - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی مردم ترکیه در اعتراض به سیاست‌های چین در ترکستان شرقی Fotoğraf: Hamza Tav

برخی از نهادهای جامعه مدنی در شهر نیده ترکیه٬ در اعتراض به سیاست های دولت چین در منطقه ترکستان شرقی دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. ( Hamza Tav - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی مردم ترکیه در اعتراض به سیاست‌های چین در ترکستان شرقی Fotoğraf: Hamza Tav

برخی از نهادهای جامعه مدنی در شهر نیده ترکیه٬ در اعتراض به سیاست های دولت چین در منطقه ترکستان شرقی دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. ( Hamza Tav - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی مردم ترکیه در اعتراض به سیاست‌های چین در ترکستان شرقی Fotoğraf: Hamza Tav

برخی از نهادهای جامعه مدنی در شهر نیده ترکیه٬ در اعتراض به سیاست های دولت چین در منطقه ترکستان شرقی دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. ( Hamza Tav - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی مردم ترکیه در اعتراض به سیاست‌های چین در ترکستان شرقی Fotoğraf: Hamza Tav

برخی از نهادهای جامعه مدنی در شهر نیده ترکیه٬ در اعتراض به سیاست های دولت چین در منطقه ترکستان شرقی دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. ( Hamza Tav - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی مردم ترکیه در اعتراض به سیاست‌های چین در ترکستان شرقی Fotoğraf: Hamza Tav

برخی از نهادهای جامعه مدنی در شهر نیده ترکیه٬ در اعتراض به سیاست های دولت چین در منطقه ترکستان شرقی دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. ( Hamza Tav - خبرگزاری آناتولی )

راهپیمایی مردم ترکیه در اعتراض به سیاست‌های چین در ترکستان شرقی Fotoğraf: Hamza Tav

برخی از نهادهای جامعه مدنی در شهر نیده ترکیه٬ در اعتراض به سیاست های دولت چین در منطقه ترکستان شرقی دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. ( Hamza Tav - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها