رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد  Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد  Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد  Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد  Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد  Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد  Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد  Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد Fotoğraf: Baykar

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Baykar - خبرگزاری آناتولی )

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد Fotoğraf: Baykar

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Baykar - خبرگزاری آناتولی )

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد Fotoğraf: Baykar

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Baykar - خبرگزاری آناتولی )

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد Fotoğraf: Baykar

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Baykar - خبرگزاری آناتولی )

رئیس جمهور آذربایجان به سلجوق بایراکتار «نشان قره‌باغ» اعطا کرد Fotoğraf: Baykar

الهام‌ علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هالوک گورگون، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های صنایع بایراکتار و آسلسان، «نشان قره‌باغ» را که به نظامیان و غیرنظامیانی که در آزادسازی سرزمین‌های آذربایجان از اشغال ارمنستان نقش داشتند، داده می‌شود، به سلجوق بایراکتار مدیر فنی شرکت دفاعی بایکار و طراح پهپادهای بایراکتار ترکیه تقدیم کرد. ( Baykar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها