دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار فرماندهان ارتش‌های ترکیه و پاکستان در آنکارا Fotoğraf: Ali Balıkçı

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با زبیر محمد حیات، همتای پاکستانی خود در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد. گولر همچنین طی مراسم نظامی در مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا از حیات استقبال کرد. ( Ali Balıkçı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها