دوچرخه‌سواران خارجی شیفته کوه ارجیس شدند

دوچرخه‌سواران خارجی شیفته کوه ارجیس شدند

کوه ارجیس در استان کایسری ترکیه علاوه بر وزش‌های زمستانی یکی از بزرگترین محل‌های برگزاری مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری کوهستان است. ( Sercan Küçükşahin - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه‌سواران خارجی شیفته کوه ارجیس شدند Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

کوه ارجیس در استان کایسری ترکیه علاوه بر وزش‌های زمستانی یکی از بزرگترین محل‌های برگزاری مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری کوهستان است. ( Sercan Küçükşahin - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه‌سواران خارجی شیفته کوه ارجیس شدند Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

کوه ارجیس در استان کایسری ترکیه علاوه بر وزش‌های زمستانی یکی از بزرگترین محل‌های برگزاری مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری کوهستان است. ( Sercan Küçükşahin - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه‌سواران خارجی شیفته کوه ارجیس شدند Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

کوه ارجیس در استان کایسری ترکیه علاوه بر وزش‌های زمستانی یکی از بزرگترین محل‌های برگزاری مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری کوهستان است. ( Sercan Küçükşahin - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه‌سواران خارجی شیفته کوه ارجیس شدند Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

کوه ارجیس در استان کایسری ترکیه علاوه بر وزش‌های زمستانی یکی از بزرگترین محل‌های برگزاری مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری کوهستان است. ( Sercan Küçükşahin - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه‌سواران خارجی شیفته کوه ارجیس شدند Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

کوه ارجیس در استان کایسری ترکیه علاوه بر وزش‌های زمستانی یکی از بزرگترین محل‌های برگزاری مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری کوهستان است. ( Sercan Küçükşahin - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه‌سواران خارجی شیفته کوه ارجیس شدند Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

کوه ارجیس در استان کایسری ترکیه علاوه بر وزش‌های زمستانی یکی از بزرگترین محل‌های برگزاری مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری کوهستان است. ( Sercan Küçükşahin - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه‌سواران خارجی شیفته کوه ارجیس شدند Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

کوه ارجیس در استان کایسری ترکیه علاوه بر وزش‌های زمستانی یکی از بزرگترین محل‌های برگزاری مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری کوهستان است. ( Sercan Küçükşahin - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه‌سواران خارجی شیفته کوه ارجیس شدند Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

کوه ارجیس در استان کایسری ترکیه علاوه بر وزش‌های زمستانی یکی از بزرگترین محل‌های برگزاری مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری کوهستان است. ( Sercan Küçükşahin - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه‌سواران خارجی شیفته کوه ارجیس شدند Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

کوه ارجیس در استان کایسری ترکیه علاوه بر وزش‌های زمستانی یکی از بزرگترین محل‌های برگزاری مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری کوهستان است. ( Sercan Küçükşahin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها