دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند

دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند

اسری ینی‌دنیا، معاون رئیس شهرداری بشیکتاش نیز با اشاره به مناسبات دیرینه افغانستان و ترکیه در مورد استمرار روابط نزدیک دو کشور ابراز امیدواری کرد. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند
Fotoğraf: Şahin Demir

گروهی از دوچرخه سواران افغان در راستای احیای راه تجاری-فرهنگی لاجورد و همچنین ارسال پیام دوستی و برادری کشورشان با طی مسیری به مسافت بیش از 4 هزار کیلومتر وارد استانبول شدند. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند
Fotoğraf: Şahin Demir

گروهی از دوچرخه سواران افغان در راستای احیای راه تجاری-فرهنگی لاجورد و همچنین ارسال پیام دوستی و برادری کشورشان با طی مسیری به مسافت بیش از 4 هزار کیلومتر وارد استانبول شدند. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند
Fotoğraf: Şahin Demir

گروهی از دوچرخه سواران افغان در راستای احیای راه تجاری-فرهنگی لاجورد و همچنین ارسال پیام دوستی و برادری کشورشان با طی مسیری به مسافت بیش از 4 هزار کیلومتر وارد استانبول شدند. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند
Fotoğraf: Şahin Demir

گروهی از دوچرخه سواران افغان در راستای احیای راه تجاری-فرهنگی لاجورد و همچنین ارسال پیام دوستی و برادری کشورشان با طی مسیری به مسافت بیش از 4 هزار کیلومتر وارد استانبول شدند. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند
Fotoğraf: Şahin Demir

گروهی از دوچرخه سواران افغان در راستای احیای راه تجاری-فرهنگی لاجورد و همچنین ارسال پیام دوستی و برادری کشورشان با طی مسیری به مسافت بیش از 4 هزار کیلومتر وارد استانبول شدند. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند
Fotoğraf: Şahin Demir

گروهی از دوچرخه سواران افغان در راستای احیای راه تجاری-فرهنگی لاجورد و همچنین ارسال پیام دوستی و برادری کشورشان با طی مسیری به مسافت بیش از 4 هزار کیلومتر وارد استانبول شدند. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند
Fotoğraf: Şahin Demir

گروهی از دوچرخه سواران افغان در راستای احیای راه تجاری-فرهنگی لاجورد و همچنین ارسال پیام دوستی و برادری کشورشان با طی مسیری به مسافت بیش از 4 هزار کیلومتر وارد استانبول شدند. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند
Fotoğraf: Şahin Demir

زکریا بارکزی، سرکنسول افغانستان در سخنانی در این مراسم ضمن قدردانی از مسئولین برگزاری این مراسم گفت: رئیس جمهورمان اشرف غنی چندین برنامه توسعه دارد، یکی از آن ها راه تجاری لاجورد است که کشورمان را از به ترکیه متصل کردند. این عزیران نیز در راستای احیای این راه تاریخی با پیام حاوی دوستی و برادری مردم افغانستان به مردم ترکیه، از کشورمان به تا استانبول رکاب زدند. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند
Fotoğraf: Şahin Demir

محمد صدیق جمعی، سرپرست گروه دوچرخه سواران راه لاجورد با بیان این که پس از 56 روز به پایان این مسیر رسیده اند گفت: ما جهت حمایت از راه لاجورد و رساندن پیام دوستی مردم افغانستان به کشورهای واقع در این مسیر این به را افتادیم. سفرمان خوشبختانه تنها دشواری های طبیعی داشت. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند
Fotoğraf: Şahin Demir

گروهی از دوچرخه سواران افغان در راستای احیای راه تجاری-فرهنگی لاجورد و همچنین ارسال پیام دوستی و برادری کشورشان با طی مسیری به مسافت بیش از 4 هزار کیلومتر وارد استانبول شدند. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )

دوچرخه سواران افغان برای ارسال پیام دوستی به ترکیه بیش از 4 هزار کیلومتر رکاب زدند
Fotoğraf: Şahin Demir

گروهی از دوچرخه سواران افغان در راستای احیای راه تجاری-فرهنگی لاجورد و همچنین ارسال پیام دوستی و برادری کشورشان با طی مسیری به مسافت بیش از 4 هزار کیلومتر وارد استانبول شدند. ( Şahin Demir - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها