درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

درگیری نظامیان اسرئيل با دانشجویان فلسطینی در کرانه باختری Fotoğraf: İssam Rimawi

دانشجویان دانشگاه «بیرزیت» فلسطین در اعتراض به مرگ نصر طقاطقه 31 ساله در زندان اسرائیل، راهپیمایی ضد اسرائيلی در کرانه باختری برپا کردند که به درگیری با نظامیان این کشور انجامید. ( İssam Rimawi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها