درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

درگیری میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیل در نابلوس
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

ده‌ها فلسطینی با تجمع در روستای عوريف واقع در جنوب شهر نابلوس در کرانه باختری رود اردن در اعتراض به دیوار حایل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در این شهر تظاهرات کردند. فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای اسرائیل با پرتاب سنگ واکنش نشان داده اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها