خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد

خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد

خیرین ترک‌ در ماه مبارک رمضان میان خانواده‌های نیازمند در نیجریه 3500 بسته‌ مواد غذایی توزیع کردند. ( Adam Abu-bashal - خبرگزاری آناتولی )

خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد
Fotoğraf: Adam Abu-bashal

خیرین ترک‌ در ماه مبارک رمضان میان خانواده‌های نیازمند در نیجریه 3500 بسته‌ مواد غذایی توزیع کردند. ( Adam Abu-bashal - خبرگزاری آناتولی )

خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد
Fotoğraf: Adam Abu-bashal

خیرین ترک‌ در ماه مبارک رمضان میان خانواده‌های نیازمند در نیجریه 3500 بسته‌ مواد غذایی توزیع کردند. ( Adam Abu-bashal - خبرگزاری آناتولی )

خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد
Fotoğraf: Adam Abu-bashal

خیرین ترک‌ در ماه مبارک رمضان میان خانواده‌های نیازمند در نیجریه 3500 بسته‌ مواد غذایی توزیع کردند. ( Adam Abu-bashal - خبرگزاری آناتولی )

خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد
Fotoğraf: Adam Abu-bashal

خیرین ترک‌ در ماه مبارک رمضان میان خانواده‌های نیازمند در نیجریه 3500 بسته‌ مواد غذایی توزیع کردند. ( Adam Abu-bashal - خبرگزاری آناتولی )

خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد
Fotoğraf: Adam Abu-bashal

خیرین ترک‌ در ماه مبارک رمضان میان خانواده‌های نیازمند در نیجریه 3500 بسته‌ مواد غذایی توزیع کردند. ( Adam Abu-bashal - خبرگزاری آناتولی )

خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد
Fotoğraf: Adam Abu-bashal

خیرین ترک‌ در ماه مبارک رمضان میان خانواده‌های نیازمند در نیجریه 3500 بسته‌ مواد غذایی توزیع کردند. ( Adam Abu-bashal - خبرگزاری آناتولی )

خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد
Fotoğraf: Adam Abu-bashal

خیرین ترک‌ در ماه مبارک رمضان میان خانواده‌های نیازمند در نیجریه 3500 بسته‌ مواد غذایی توزیع کردند. ( Adam Abu-bashal - خبرگزاری آناتولی )

خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد
Fotoğraf: Adam Abu-bashal

خیرین ترک‌ در ماه مبارک رمضان میان خانواده‌های نیازمند در نیجریه 3500 بسته‌ مواد غذایی توزیع کردند. ( Adam Abu-bashal - خبرگزاری آناتولی )

خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد
Fotoğraf: Adam Abu-bashal

خیرین ترک‌ در ماه مبارک رمضان میان خانواده‌های نیازمند در نیجریه 3500 بسته‌ مواد غذایی توزیع کردند. ( Adam Abu-bashal - خبرگزاری آناتولی )

خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد
Fotoğraf: Adam Abu-bashal

خیرین ترک‌ در ماه مبارک رمضان میان خانواده‌های نیازمند در نیجریه 3500 بسته‌ مواد غذایی توزیع کردند. ( Adam Abu-bashal - خبرگزاری آناتولی )

خیرین ترک میان نیازمندان نیجریه بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد
Fotoğraf: Adam Abu-bashal

خیرین ترک‌ در ماه مبارک رمضان میان خانواده‌های نیازمند در نیجریه 3500 بسته‌ مواد غذایی توزیع کردند. ( Adam Abu-bashal - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها